ข่าว

ประกาศถึงนักศึกษาที่จะมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.–ปวส.)

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดแนวทางในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช. – ปวส.) ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

📲 โดยการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการโทร VDO Call 📲  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องเดินทางมาที่คณะ) โดยส่งเอกสารทางการศึกษาให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบคุณสมบัติ มาที่ e-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th และ e-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 083 0645099 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ