ข่าว

คณะวิทย์ มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ในระดับเขต /จังหวัด/อำเภอ/ตำบล

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กล่าวต้อนรับ มล.นพ.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.(พิเศษ)นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่านผู้อำนวยการสถาบันทางการแพทย์ และผู้เข้าร่วมประชุม 260 คน ในการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ในระดับเขต /จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี