สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Division of Mathematics and Statistics)


แนะนำสาขาบุคลากร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาสถิติ ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติให้แก่นักศึกษาของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสาขาวิชา เนื่องด้วยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างย่ิงต่อการศึกษาวิชาอื่นๆ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาแกนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสมดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กลุ่มคณิตศาสตร์
Suneeผศ.สุนีย์ สัมมาทัต
Asst.Prof.Sunee Sammatat
E-mail : sunee_sung@hotmail.com
Srivilaiนางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : srivilai.p@gmail.com
pichayaผศ.พิชญา พุกผาสุข
Asst.Prof.Pitchaya Pukbhasuk
E-mail : imimpp2014@hotmail.com
penapaผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
Asst.Prof.Pennapa Suwanbamrung
E-mail : penbamrung@gmail.com
kannikaผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Asst.Prof.Kannikar Muangchoo
E-mail : ni_003@hotmail.com, kanikar.m@rmutp.ac.th
panikaนางพรรณิการ์ มีอ่อน
Mrs.Pannika Mee-On
E-mail : mayom2520.mm@gmail.com
sukjitผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Sukjit Tangcharoen
E-mail : sukjit_t@hotmail.com
wareewanนางสาววรีวรรณ์ วิเศษสิงห์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Ms.Wareewan Wisedsing
E-mail : pmw_2606@hotmail.com
ดร.ณิศรา สุทธิสังข์
Dr.Nisara Suthisung
E-mail : muinisara@hotmail.com
chanwitผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Asst.Prof.Dr.Chanwit Prabpayak
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : chanwit.p@rmutp.ac.th
Sunisaดร.สุนิสา สายอุปราช
Dr.Sunisa Saiuparad
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : sunisa.s@rmutp.ac.th
kajonsakนายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
Mr.Khajohnsak Bamrungsinman
E-mail : hojohnhub@gmail.com
chanwitดร.สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์
Dr.Sakulbuth Ekvittayaniphon
Email : sakulbuth.e@rmutp.ac.th


กลุ่มสถิติ
pakinผศ.ภาคิณ อังศุนิศ
Asst.Prof.Pakin Angsunit
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
E-mail : kanit.a2919@gmail.com
charunyaผศ.จรัลยา ดอกมณี
Asst.Prof.Jaranya Duakmanee
E-mail : charunya_words@hotmail.com
kritsadaดร.กฤษฎา เหล็กดี
Dr.Kritsada Lekdee
E-mail : krisada@hotmail.com
yupapinผศ.ยุพาพิน อติกานต์กุล
Asst.Prof.Yupapin Atikankul
E-mail : atikankul@yahoo.com
siamผศ.สยาม ลางคุลเสน
Asst.Prof.Siam Langkunsen
E-mail : siam.1992@hotmail.com
naruedeeนางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีชา
Ms.Narudee Smithpreecha
E-mail : narudee.s@rmutp.ac.th
fuangนางสาวเฟื่องลัดดา โสภา
Ms.Faungladda Sopa
E-mail : faung2519@gmail.com
piyathidaนางสาวปิยธิดา พันธุนะ
Ms.Piyatida Phanthuna
E-mail : piyatida.r@rmutp.ac.th
chawaneeนางสาวชวนี สุภิรัตน์
Ms.Chawanee Supirat
E-mail : chawanee.s@rmutp.ac.th