Event News

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา มาเพื่อถึอปฏิบัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาและผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัลและนวัตกรรม มาเพื่อถึอปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มที่ได้ที่ คำสั่งกระทรวงอุดมศึกษา ที่ 25/2563