ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
แบบแสดงรายการชำระเงินของนักศึกษา

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้

 • ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559  ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559
 • กำหนดวันชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนผ่านทางธนาคาร  ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559  ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559
 • รายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา  ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559  เวลา 9.00- 11.00 น.  ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์
  เอกสารที่ต้องนำมาในวันขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

  • ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย                        1  ชุด
  • สำเนาใบชำระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร         1  ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              1   ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                            2  ชุด
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา                                               2  ชุด
 • กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2559
  • วันที่ 25-27  กรกฏาคม 2559   ณ  ห้องประชุม D-Hall  ศูนย์เทเวศร์
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
  • วันที่ 28-29  กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ  ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) ประจำปีการศึกษา 2558

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ย่อย) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559  เวลา 08.00-16.30 น.  ณ  ห้อง ประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

 

ทำบุญเลี้ยงพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเช้า และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวัศุกร์ที่ 8  เมษายน 2559  เวลา  7.00 น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น 2

songklan_8-04-59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียนและประมวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่  27 มีนาคม 2559  เวลา 9.00-12.00 น. ตามเอกสารแนบ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ)
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
แผนผังห้องสอบ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

 • ใบรับรองจากสถานศึกษา 1 แผ่น
 • ผลการเรียน 5 เทอม (Transcript)  1 แผ่น
 • สำเนาบัตรประชาชน  1  แผ่น
 • **  ถ่ายเอกสารขนาด  A4  และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ขอเชิญชมรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” น้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากใบยาสูบ

ขอ เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนการผลิตน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากใบยาสูบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 11.08 น.ทาง ททบ.5 รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel
‪#‎มหาวิทยาลัยท้าฝัน‬ ‪#‎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร‬ ‪#‎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ‬ ‪#‎RMUTP‬

 

กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาและกิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 21 -22 เมษายน 2559 ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

 

 

 

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ.2559

รับตรง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง)  ปีการศึกษา 2559   และแจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องสอบในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตัวตนที่มีรูปถ่ายโดยทางราชการออกให้
• บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมติดรูปถ่าย

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล

bg_bow

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลหน่วยงานวิจัยดีเด่น และ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี..เพื่อสังคม  เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2559

 

 

 

 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2559

กำหนดการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิม มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 12 มีนาคม 2559 และมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ คลิกที่นี่