เรียนเชิญผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตฯ

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทุกท่าน  ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต   ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ลานจอดรถบริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ตั้งแต่เวลา   8.30 – 9.00 น.

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และกำหนดการโครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 

ตามที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ให้สานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี และเพื่อเป็นการเหมาะสมกับช่วงเวลาแสดความอาลัย จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  ดังรายละเอียดตามที่แนบดังนี้

เชิญชวนนศ.เข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สมัครและดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง หรือติดต่อบสอบถามกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ที่          คุณจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์/คุณอรรถพล  ก้องพิศุทธิ์กุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02-6653756

Download (PDF, 65KB)

 

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

งานกิจกรรมสโมรสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ขอแจ้งกำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 12 มีนาคม 2560  และขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกข้อมูลศิษย์เก่าตามแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ http://sci.rmutp.ac.th/  และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://job.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมฟรี!โครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2560 และ 26 กุมภาพันธ์ 2560

Download (PDF, 56KB)

รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

scirmutp-rubtong2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือ

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
  2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (B.Sc. Environmental Science and Natural Resources)
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc. Industrial Materials Science)

เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของ น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย

saimom

ด้วยนางหล่อ แก้วน้อย มารดาของน.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล บ้านเลขที่ 55/2 ม.2 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ย. – ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙

โดยมหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันอังคารที่ ๑๕ พ.ย .๒๕๕๙   รถออกเวลา ๑๖.๓๐ น.
-วันฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙    รถออกเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดหมอสอวังคา

หมายเหตุ บุคลากรที่ประสงค์เดินทางร่วมงาน กรุณาลงชื่อได้ที่   คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันอังคารที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

stu_quota60

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560  สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้