ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดสอบปลายภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 1 […]

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน […]

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ […]

แจ้งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 […]

แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา

Posted Posted in ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน RMUTP Study […]

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโครงงาน หัวข้อ “จุดประกายความคิด เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 สู่วิถีนวัตกรรม”

Posted Posted in ข่าว

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโครงงาน หัวข้อ “จุดประกายความคิด เทคโนโลยีดิจิทัล […]