ประชาสัมพันธ์…ผลงานสื่อป้องการทุจริต ประเภทภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์โฆษณา ประจำปี 2560

Posted Posted in ข่าว

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประเภทภาพยนตร์สั้น และภาพยนตร์โฆษณา […]

(ด่วน) ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560

Posted Posted in ข่าว, ข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดให้วันสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา […]

การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม spss (สวพ.)

Posted Posted in ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป spss ระหว่างวันที่ […]

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษา 1/2560

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  แจ้งนักศึกษาตามรายนามที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา […]

ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

Posted Posted in ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโฯโลยีสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แนะนำหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ […]

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Posted Posted in ข่าว

ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ) […]