กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

printAd.ปฐมนิเทศร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นครและวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง”งานบริการ ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา”และ”การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่ง หมาย” ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากองค์การนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร และแกนนำนักศึกษาสันทนาการ

โดย

 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ในวันที่ 3  สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา  07.30 – 18.00  น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ระหว่างวันที่ 5-7  สิงหาคม 2558    ณ ค่ายฝึกอบรมกองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาได้ที่ :

กำหนดการตรวจโรคและเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ : กำหนดการตรวจโรคและเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา  โทร.02-836-3000 ต่อ 4156

โครงการอบรมสหกิจศึกษา 1/2558

งานสหกิจศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการสหกิจศึกษา  ระยะที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 30 ชั่วโมง  ในวันที่ 15-19  มิถุนายน 2558   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง  รอบ 2 ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 2-24  มิถุนายน  2558  ได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารอนุสรณ์ 40  ปี  

Download ::

ประกาศผลการสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4 ปี และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Download

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดนทั้งนักเรียนชายและหญิงและต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร  นักศึกษาผู้สนใจเตรียมเอกสารในการสมัครหรือรายงานตัวให้ครบ  และยื่นได้ที่ งานวิชาทหาร  ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ถึง  15  กรกฎาคม 2558 

นศท.ปี 2-5 (โอนย้าย)  เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบรายงานตัว (แบบ รด.2) ได้เอกสารได้ที่ งานวิชาทหาร  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3*4 ซม. แต่งเครื่องแบบ นศท. จำนวน 1 รูป
 • หนังสือรับรองในการจบจากสถานศึกษาเดิม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี)

นศท. ปี 2-5 (เลื่อนชั้น)  เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบรายงานตัว (แบบ รด.2) ได้เอกสารได้ที่ งานวิชาทหาร  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3*4 ซม. แต่งเครื่องแบบ นศท. จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี)

การชำระค่าบำรุงฯ

ชั้นปีที่ 1-3 (เลื่อนชั้นปีและตกซ้ำชั้น)  ค่าบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกทหาร 650  บาท

ชั้นปีที่ 4  และ 5  ไม่ต้องชำระค่าบำรุง

หมายเหตุ

กรณีไม่ได้เรียนต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 2 ปี จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อดำเนินการทำใบรอรับสิทธิ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาทหาร  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร.02-836-3000 ต่อ 4202

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2/2557 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูผลการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ได้ สามารถเเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์

http://eassess.rmutp.ac.th

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

การเข้าประเมินระบบการเรียนการสอนนั้นจะใช้ Username และ Password จากระบบทะเบียน (http://reg.rmutp.ac.th) หรือจาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา) โดยนักศึกษาจะต้องประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์และประเมินตนเองในทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียน

ชี้แจงการเข้าระบบ
1. นักศึกษา เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียน หรือ Rmutp Passport (สำหรับนักศึกษาที่มี Username เป็นรหัสนักศึกษา)
2. อาจารย์ เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียนเท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ต้องการดูรายงานผลการประเมินของนักศึกษาต่ออาจารย์ สามารถดูได้เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถแก้ไขหรือติดต่อได้ตามปัญหาดังนี้
1. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก ระบบทะเบียน
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประมวลผลและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6409 หรือ e-mail ar_mean@hotmail.com
2. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา)
สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. อาจารย์ที่เข้าระบบแล้วพบข้อความ “ไม่พบรายวิชา” และปัญหาในการกรอกแบบประเมิน
สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6783 โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบผลการประเมินรายบุคคลของนักศึกษา

อาจารย์กำกับสอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานทะเบียนและประมวลผล   แจ้งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีหน้าที่คุมสอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามตาราง

Dowload :

สอบปลายภาค ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

งานทะเบียนและประมวลผล  แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2  รหัส 57 ที่มีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2  ให้นักศึกษาไปสอบกับอาจารย์ตามห้องที่กำหนด

1. นักศึกษาที่เรียนกับ ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย  สอบห้อง  9906

2. นักศึกษาที่เรียนกับ อาจารย์อาภัสรา   นพพรพงศา  สอบห้อง  9907

3. นักศึกษาที่เรียนกับ  ดร.สิรดา                                    สอบห้อง 9301

4. นักศึกษาที่เรียนกับ อาจารย์คัมภีร์  เนตรอัมพร        สอบห้อง 9303

 

Download ::