ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี กรอกรายละเอียดในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558

นักศึกษาสามารถเข้าปรับปรุงข้อมูลประวัติด้วยตนเองได้ที่

http://203.158.144.140/UpdateCID/

โดยเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ RMUTP Passport จากนั้นให้ทำการเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเองให้เป็นปัจจุบัน

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน ได้กำหนดจัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก
– สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจประเมินดังรายละเอียดข้างต้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ โควตา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 20 กันยายน – 22 กันยายน 2558 สมัครที่เว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th 
โดยคลิกที่  สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วมโครงการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากร

ด้วย คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการโยคะสัญจรไปตามศูนย์ต่างๆ โดยที่ศูนย์พื้นที่ พระนครเหนือ จะจัดในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 และ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 17.30 น. ถึง 18.30 น. ณ โรงยิม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการและโปรดเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. ชุดแต่งกายที่เหมาะสม ได้แก่ เสื้อยืด กางเกงวอร์ม หรือกางเกงยืด
2. เสื่อ สำหรับเล่นโยคะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2-2557

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557  ตามรายนามในเอกสารแนบ  ให้นักศึกษามารับใบทรานสคริปต์ฉบับภาษาไทย ภาษาไทยอังกฤษ และใบรับรอง  ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใน ปฐมนิเทศภายใน(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 และอาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ 3) ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษามาขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ณ ลานอิฐแดง (D-Hall) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ที่เทเวศร์)

  • รูปถ่าย  1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
  • ใบรับรองจากสถานศึกษา     1  แผ่น
  • ผลการเรียน  5  เทอม (Transcript)    1  แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน   1   แผ่น
  • สำเนาบัตรประชาชน  1   แผ่น

**  ถ่ายเอกสารขนาด  A4  และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

  1. นายณัฐวุฒิ  เชื้อปรางค์
  2. นางสาวธิติยา  ปาไข

 

 

 

 

 

เปิดให้เช่าซุ้มถ่ายเอกสาร

BRO1_a4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้เช่าพื้นที่ทำซุ้มถ่ายเอกสาร  ขนาดพื้นที่ 2.15 * 3 เมตร  ณ อาคารอนุสรณ์  40  ปี  ชั้น 1  บริเวณข้างบันได  อัตราค่าเช่า  2000  บาท ต่อเดือน  สนใจติดต่อ  ดร.นริศรา  นาคเมธี  โทร. 02-836-3000  ต่อ 4602  หรือ  e-mail :: narisara.n@rmutp.ac.th

 

ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครเปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558   เริ่มเรียนในระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4516 , 4519

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม