ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ 3)

ประกาศรายชื่อ 3-59

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ให้นักศึกษามารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์  ในวันที่ 25  กรกฎาคม 2559  พร้อมเตรียมเอกสารรายงานตัว ดังนี้

 • รูปถ่าย   ขนาด  1 นิ้ว   จำนวน  1 รูป
 • ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม    1  แผ่น
 • ผลการเรียน  5  เทอม (Transcript)         1  แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  1  แผ่น
 • สำเนาบัตรประชาชน   1   แผ่น

หมายเหตุ   ถ่ายเอกสารขนาด  A4  และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เลื่อนเวลาเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

mathedit

งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งเลื่อนเวลาเรียนปรับพื้นฐานโครงการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    จากเดิมเริ่มเรียนวันที่ 11 -15  กรกฎาคม 2559  เลื่อนเป็นวันที่ 3-6  สิงหาคม 2559  และให้นักศึกษาชำระเงินค่าเรียน  จำนวน 500 บาท  ได้ที่งานการเงิน  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันที่ 7-8 , 11 และ  29  กรกฎาคม  2559   ในเวลาราชการ

ตารางเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

 

 

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

sci59

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ขอเชิญน้องๆ นักเรียนพื้นที่ใกล้เคียง และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ กับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2559  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้องานในปีนี้ที่ว่า

“จุดประกายความคิด    พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี   สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

กำหนดการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

การประกวดแข่งขัน

ชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิฐ์ไทย”
 • นิทรรศการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัย นวัตกรรม เครื่องมือประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์   งานบริการวิชาการ
 • นิทรรศการทางวิชาการประจำสาขาวิชา

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

 • การทดสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ Testkit อย่างง่าย
 • การทดสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • การปลูกไม้พืชพันธ์ุเล็ก
 • ซุ้มถ่ายภาพ
 • การทดลองทางด้านวัสดุศาสตร์
 • การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี ยาหม่อง พิมเสนน้ำ
 • การทำนายดวงชะตาชีวิต
 • เกมส์ฟิสิกส์ประยุกต์

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รับตรง รอบ 3) ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2559  ประเภทรับตรง รอบ 3  ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทะเบียน ชั้น 2  อาคารอนุสรณ์ 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์พระนครเหนือ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม  2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร.02-836-3000 ต่อ 4610, 4616, 4617

รายละเอียดการรับสมัคร

เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

โครงการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2559  ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สมัครเรียนที่ ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น2
โทร 02-836-3000  ต่อ  4159
, 4156

ชำระค่าเรียน 500  บาท ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผนกการเงิน ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 

เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 11-15  กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

ตารางสอนปรับพื้นฐาน

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admissions และรับตรง รอบ 2 กรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ในระบบกลาง (Admissions) และ รับตรง รอบ 2 กรณีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้

 • รายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา  ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2559  เวลา 9.00- 11.00 น.  ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์
 • เอกสารที่ต้องนำมาในวันขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
  • รูปถ่าย    1 นิ้ว                                               จำนวน            1  รูป
  • ใบรับรองจากสถานศึกษา                                                   1  ชุด
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)                       1  ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              1   ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                            2  ชุด
 • กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2559
  • วันที่ 25-27  กรกฏาคม 2559   ณ  ห้องประชุม D-Hall  ศูนย์เทเวศร์
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
  • วันที่ 28-29  กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ  ศูนย์พณิชยการพระนคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ Admissionและรับตรง รอบ 2 ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียนและประมวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (Admissions) และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รับตรงกรณีพิเศษ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 17   มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.  ตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภท Admission
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภท รับตรง รอบ 2

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

ใบรับรองจากสถานศึกษา 1 แผ่น
ผลการเรียน 5 เทอม (Transcript) 1 แผ่น
สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
** ถ่ายเอกสารขนาด A4 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและตรวจโรค นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่  และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งกำหนดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  เพื่อให้ทราบทั่วกันดังนี้

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
กำหนดการปฐมนิเทศนิศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานที่ม.สุรนารี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอแจ้งให้บุคลากรทราบกำหนดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 7 -9 มิถุนายน 2559  ดังเอกสารแนบ

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)