เชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพมารดาของรองฝ่ายกิจการนักศึกษา

bg_pด้วย นางปรุง  สุวรรณศรี  มารดาของนายประยุทธ สุวรรณศรี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558

กำหนดสวดอภิธรรมศพ ในวันที่ 18-24 ตุลาคม 2558   เวลา 19.30 น. 

กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558  เวลา 15.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพุธที่ 21  ตุลาคม 2558 ณ  วัดท่าจัด  ตำบลบางพลับ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ วันพุธรถออกเวลา  16.30 น.      วันอาทิตย์  รถออกเวลา 12.00 น.  รถบัสของคณะวิศวะกรรมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2559

regis_59

กำหนดการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิม มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 12 มีนาคม 2559 และมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ คลิกที่นี่

 

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557  ให้มารับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรอง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตามรายชื่อดังนี้

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี กรอกรายละเอียดในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558

นักศึกษาสามารถเข้าปรับปรุงข้อมูลประวัติด้วยตนเองได้ที่

http://203.158.144.140/UpdateCID/

โดยเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ RMUTP Passport จากนั้นให้ทำการเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเองให้เป็นปัจจุบัน

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน ได้กำหนดจัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก
– สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจประเมินดังรายละเอียดข้างต้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ โควตา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 20 กันยายน – 22 กันยายน 2558 สมัครที่เว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th 
โดยคลิกที่  สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วมโครงการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากร

ด้วย คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการโยคะสัญจรไปตามศูนย์ต่างๆ โดยที่ศูนย์พื้นที่ พระนครเหนือ จะจัดในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 และ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 17.30 น. ถึง 18.30 น. ณ โรงยิม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการและโปรดเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. ชุดแต่งกายที่เหมาะสม ได้แก่ เสื้อยืด กางเกงวอร์ม หรือกางเกงยืด
2. เสื่อ สำหรับเล่นโยคะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2-2557

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557  ตามรายนามในเอกสารแนบ  ให้นักศึกษามารับใบทรานสคริปต์ฉบับภาษาไทย ภาษาไทยอังกฤษ และใบรับรอง  ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใน ปฐมนิเทศภายใน(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 และอาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม