รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2-2557

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557  ตามรายนามในเอกสารแนบ  ให้นักศึกษามารับใบทรานสคริปต์ฉบับภาษาไทย ภาษาไทยอังกฤษ และใบรับรอง  ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใน ปฐมนิเทศภายใน(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 และอาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ 3) ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษามาขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ณ ลานอิฐแดง (D-Hall) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ที่เทเวศร์)

  • รูปถ่าย  1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
  • ใบรับรองจากสถานศึกษา     1  แผ่น
  • ผลการเรียน  5  เทอม (Transcript)    1  แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน   1   แผ่น
  • สำเนาบัตรประชาชน  1   แผ่น

**  ถ่ายเอกสารขนาด  A4  และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

  1. นายณัฐวุฒิ  เชื้อปรางค์
  2. นางสาวธิติยา  ปาไข

 

 

 

 

 

เปิดให้เช่าซุ้มถ่ายเอกสาร

BRO1_a4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้เช่าพื้นที่ทำซุ้มถ่ายเอกสาร  ขนาดพื้นที่ 2.15 * 3 เมตร  ณ อาคารอนุสรณ์  40  ปี  ชั้น 1  บริเวณข้างบันได  อัตราค่าเช่า  2000  บาท ต่อเดือน  สนใจติดต่อ  ดร.นริศรา  นาคเมธี  โทร. 02-836-3000  ต่อ 4602  หรือ  e-mail :: narisara.n@rmutp.ac.th

 

ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครเปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558   เริ่มเรียนในระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4516 , 4519

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง  รอบ 3 ปีการศึกษา 2558  ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2558 สมัครด้วยตนเอง ที่  งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารอนุสรณ์ 40  ปี  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ 2)  ปีการศึกษา 2558

Download ::

 

 

 

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา 2558  ในระหว‹างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558   สามารถสมัครได้Œที่ ฝ†่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี‚  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต‹วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558   ติดต‹อสอบถามได้Œที่ โทร. 02 836 3000 ต่‹อ 4516 , 4519

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครตาม แบบ สวค.1 ด้วยตนเอง ณ งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 ในเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://regis.rmutp.ac.th/  หรือ ขอรับได้ที่ งานสภาวิชาการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 5)

Download รายละเอียดเพิ่มเติม::