การสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ชั้น 3 ห้อง 9301 9302 9303 และชั้น 9 ห้อง 9901 9906 9907

รายละเอียดกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยฯ

*หมายเหตุ ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบได้แก่ ดินสอ 2B และ ยางลบ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตรวจโรคและเอกซเรย์ ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง(เวลา)ปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

 

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พุกผาสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลยา ดอกมณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พุกผาสุข อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลยา ดอกมณี อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2

 • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

     ตรวจสอบรายชื่อ Click

 

ประกาศรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทราบ เนื่องด้วย บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด (แถวประชานิเวศร์) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หากนักศึกษาสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-954-4900

เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

 • สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ค่าสมัครเรียน 500 บาท ชำระเงินในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหทนือ (มทร.พระนคร) 
 • เริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 – วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ (มทร.พระนคร)

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICON Sci 8

 

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

รายละเอียดและกำหนดการ Click

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น” จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดรับรางวัลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต

Link

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

เนื่องด้วยนายวสันต์ ตั้งเจริญ  บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกลางทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  กำหนดสวดอภิธรรมศพ ในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 20.00 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 เวลา 16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 โดยมีรถตู้ จำนวน 2 คัน
– เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560  รถออกเวลา 16.00 น.
– วันฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560  ณ วัดกลางทุมมาวาส   รถออกเวลา 13.00 น.

หมายเหตุ บุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปฟังสวดอภิธรรมศพในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 กรุณาลงชื่อได้ที่  คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. แลบุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปวันฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 กรุณาลงชื่อได้ที่ คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.

 

ขอเชิญบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมาการใช้งาน Microsoft Office2010

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 9 (ศูนย์พระนครเหนือ)  โทร.02-2836-3000 ต่อ 4211, 4156 และ 4159  อ. ศิริชัย  โทร. 08-7817-0678  อ. วิภา โทร. 08-9170-3421 และคุณศุภานัน โทร.08-3064-5099

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายกำหนดแผนการ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้รับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและความต้องการที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำเอกสารรายงาน โปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงาน โปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนองาน เพื่อที่ทางชุมชนนั้นจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานบริการชุมชนของตนเอง

จากข้อคิดเห็นจากชุมชนผนวกกับความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของชุมชน ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ความสามารถของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มี ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ   เพื่อให้บุคคลภายในชุมชนเชิงกระบือ  และบุคลลทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมจัดทำเอกสาร, โปรแกมนำเสนองาน และ โปรแกรมตารางคำนวณ  เพื่อพัฒนาความรู้ ในการจัดทำเอกสารรายงาน การนำเสนองาน  และ การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี
 3. เพื่อให้มีทักษะความรู้ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  และบุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่องานบริการชุมชน  จำนวน 30  คน
 1. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อการจัดทำเอกสารข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

สถานที่ดำเนินการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 9

ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560