แจ้งประกาศ แนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

Posted Posted in ข่าว

แจ้งบุคลการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประกาศ