ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2560 : ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเข้าไปที่ http://job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบแแบบสอบถามภาวะการมรงานทำของบัณฑิต บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลจนเสร็จกระบวนการ พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
  2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา หรือศึกษาต่อ) ให้เข้าไปที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer  โดยบัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตต้องพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ บริษัทหน่วยงาน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

 

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ได้ให้ข้อเสนอแนะ “คณะกรรมการรวบรวมข้อร้องเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ระหว่างคณะ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความขัดแย้งทีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต”

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯเป็นไปตามที่กำหนด และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในปีการศึกษา 2560 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ QR Code แบบประเมินดังกล่าว นักศึกษาสามารถตอบแบบประเมินดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 (นักศึกษา 1 คน สามารถตอบแบบประเมินได้ 1 ครั้ง)

 

QR Code

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษา 1/2560

 

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ด้วย ในปีงบประมาณ 2560 ข้าราชการฯ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. ว่าที่ ร.ต.วิชัย โกศัลวัฒน์
  2. อาจารย์วรพจน์ โหรวิชิต
  3. อาจารย์อุบลวัลย์ อินทรปัญญา

ในการนี้ทางคณะฯ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตบุคลากรทั้ง 3 ท่าน (ตามวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว)

กำหนดการ

 

แจ้งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  ตามรายนามผู้ขออนุมัติปริญญา ตามหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จำนวน 31  ราย  ให้นักศึกษาติดต่อขอรับผลการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2 ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download (PDF, 47KB)

 

 

 

แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน RMUTP Study Life เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android

  • สำหรับนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ประวัติการเรียน ติดต่ออาจารย์ ดูตารางเรียน ตารางสอบ
  • สำหรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์สามารถดูตารางสอน  เก็ยประวัติส่วนตัว ดูรายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษา และดูรายชื่อนักศึกาาที่สอน และสามารถส่งข้อความถึงนักศึกษาได้

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ download ได้ที่ google play  พิมพ์  RMUTP Study Life

ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ด้วย สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. – 11.00 น. ณ ชั้น1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ในการนี้ บุคลากรท่านใดประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปีสามารถลงชื่อได้ที่งานบุคลากร ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโครงงาน หัวข้อ “จุดประกายความคิด เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 สู่วิถีนวัตกรรม”

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโครงงาน หัวข้อ “จุดประกายความคิด เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 สู่วิถีนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560


 

 

 

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยคณะฯ จะจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าว

การแต่งกาย เสื้อขาว สีน้ำตาล สีเทา พร้อมติดริบบิ้นสีดำ (งดสีดำ)

Scan-to-a-BW-PDF-file-and-send-it-to-PaperPort_1

 

ขอเชิญร่วมงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนและนักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากบุคลากรในมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานเอกชน เช่นการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งกิจกรรมแข่งตอบปัญหาและกิจกรรมต่างๆ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

Download (PDF, 16KB)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2…/