ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

Download (PDF, 1.2MB)

ห้องสอบสัมภาษณ์

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9302
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี  โดยการเทียบโอน ภาคสมทบ) ห้อง 9302
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9303
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9301
เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน,ใบขับขี่,บัตรนักเรียน,นักศึกษา หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. สำเนาใบปพ.1 (เอกสารตัวไม่สมบูรณ์ หรือสมบูรณ์แล้ว) ที่ทางสถานศึกษาออกให้
3. แฟ้มสะสมผลงาน (มีหรือไม่มีก็ได้)

สติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ

ฝากประชาสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร ทราบ ผู้ใดที่มีความประสงค์จะขอสติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า – ออก ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ส่งสำเนาทะเบียนรถ  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับเซนต์รับรองสำเนาและส่งมายังงานอาคารสถานที่ฯ ชั้น 1 ภายในวันที่ 30 มีนาคม  2560

GDE Error: Unsupported File Type (png)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้ง วันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคการศึกษา 1/2560

วัน เวลา สถานที่สอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

เรียนเชิญผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตฯ

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทุกท่าน  ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต   ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ลานจอดรถบริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ตั้งแต่เวลา   8.30 – 9.00 น.

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และกำหนดการโครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 

ตามที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ให้สานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี และเพื่อเป็นการเหมาะสมกับช่วงเวลาแสดความอาลัย จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  ดังรายละเอียดตามที่แนบดังนี้

เชิญชวนนศ.เข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สมัครและดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง หรือติดต่อบสอบถามกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ที่          คุณจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์/คุณอรรถพล  ก้องพิศุทธิ์กุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02-6653756

Download (PDF, 65KB)

 

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

งานกิจกรรมสโมรสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ขอแจ้งกำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 12 มีนาคม 2560  และขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกข้อมูลศิษย์เก่าตามแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ http://sci.rmutp.ac.th/  และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://job.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม