สิทธิประกันภัยอุบัติเหตุให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ขอแจ้งสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ดำเนินการด้านการประกันภัยอุบัติเหตุให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งสิทธิผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

1.ระยะเวลาในการคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ เริ่มต้นคุ้มครอง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2561 นับถึงเวลา 00.01 น.

2.โรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยไม่ต้องสำรองการจ่ายเงินล่วงหน้า เพียงทุกท่าน หรือนักศึกษายื่นบัตรผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เท่านั้น จำนวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) รพ.มิชชั่น 2) รพ.บางโพ 3)รพ.พญาไท 2 และ 4) รพ.เกษมราษฎร์ (สาขาประชาชื่น)

ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน! หากท่านหรือนักศึกษา จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยอุบัติเหตุกระทันหัน จากสถานพยาบาลอื่นๆ ก็สามารถทำได้ โดยท่านหรือนักศึกษาจะต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาด้วยตนเองไปก่อน จากนั้น ให้นำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ มาเบิกค่าสินไหมคืนได้ โดยบุคลากรส่วนกลางติดต่อที่กองบริหารงานบุคคล ส่วนบุคลากรและนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด ด้วยการยื่นเอกสารดังแจ้ง ที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านประกันภัยอุบัติเหตุของ กบ.หรือ คณะ

3.ค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 20,000 บาท ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง

4.กรณีเสียชีวิต
– ด้วยอุบัติเหตุ หรือกลายเป็นผู้ทุพพลภาพถาวร (แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่คณะ) โดยรับค่าสินไหม รายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ หากนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ หรือทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย จะได้รับค่าสินไหมเป็น 2 เท่า ยกเว้น บุคลากรของมหาวิทยาลัย จะได้รับค่าสินไหม 1 เท่า ในทุกกรณี
– กรณีนักศึกษาเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ ผู้ปกครองสามารถรับสิทธิ์ค่าปลงศพได้รายละ 30,000 บาท ยกเว้น บุคลากร จะไม่ได้รับสิทธินี้

หมายเหตุ : รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกท่านและนักศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของ กองพัฒนานักศึกษา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประกันภัยอุบัติเหตุของกองบริหารงานบุคคล และ/หรือ คณะที่นักศึกษาสังกัด

ที่มา : งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ “D.R.I.V.E. 2018 คิด ผลิต ขาย” ฟรี!!!

ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “D.R.I.V.E. 2018 คิด ผลิต ขาย”  ฟรี!!!  ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ SMEs อย่างครบวงจรภายใต้หลักการ คิด ผลิต ขายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมสู่คุณภาพการใช้ชีวิต กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับสมัครจำนวนจำกัด 30 บริษัท เท่านั้น (สวทช. ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น ได้แก่ บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน เท่านั้น)

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ พนิตา ศรีประย่า หรือโทร. 02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381 (มือถือ 063-915-6656) หมดเขตรับสมัคร 16 มีนาคม 2561

สมัครได้ที่ link :  https://www.zipeventapp.com/e/DRIVE20

คลิกดูรายละเอียด  ตารางฝึกอบรม

พิธีลงนามความเข้าใจ (MOU) กับ Cambodia Professional Organization (CPO)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understaning : MOU) ด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ในวันศุกร์ที่ 9  มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์…ผลงานสื่อป้องการทุจริต ประเภทภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์โฆษณา ประจำปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประเภทภาพยนตร์สั้น และภาพยนตร์โฆษณา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตหรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 4)

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันที  20 กุมภาพันธ์- 20 มีนาคม  2561 (เว้นวันหยุุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ใบสมัคร

(ด่วน) ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดให้วันสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึึงขอแจ้งตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
ดาวน์โหลดไฟล์

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (นอกตาราง)
ดาวน์โหลดไฟล์

การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม spss (สวพ.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป spss ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

สวพ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากห้องสำหรับการอบรมสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนจำกัด สวพ. ขอรับผู้สมัครเข้าอบรมตามโควตาแต่ละคณะ อ่านรายละเอียดและกำหนดการเพิ่ม