แจ้งนักศึกษา ตรวจสอบชื่อ email Google (email RMUTP) ของนักศึกษา

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้จัดทำ email google (email RMUTP) ให้แก่นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปีแล้ว และได้แจ้งในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้ว แต่พบว่า ยังมีนักศึกษาบางคน ยังไม่ทราบ email rmutp ของตนเอง  ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบ email account ของนักศึกษาเองได้  เมื่อนักศึกษาทราบ email account แล้วสามารถนำไปใช้กับ Google for Education ได้ทุกอัน เช่น google classroom, google drive,docs,sheets,slide,site เป็นต้น
วิธีดูชื่อ email account ผ่านระบบบริการนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th

Login -> 

user : รหัสนักศีกษา 
password : รหัสบัตรประชาชน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559   มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4   
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ปฏิบัติดังนี้

1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าว พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใด
กระทำการแทน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/download_form/a2.pdf สามารถติดต่อและยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โทร. 02-6653777 ต่อ 6306

บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตปฏิบัติดังนี้
1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตพร้อม
แนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือหากมีหนังสือรับรองสามารถนำหนังสือรับรอง
การแต่งตั้งยศมายื่นก่อนได้ และถ้าได้หนังสือการแต่งตั้งยศฉบับจริงให้ดำเนินการถ่ายเอกสารมายื่น
ภายหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสาร
แทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน,
ใบแต่งตั้งตั้งยศหรือหนังสือรับรองและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/download_form/a2.pdf
สามารถติดต่อและยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โทร. 02-6653777 ต่อ 6306

การสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ชั้น 3 ห้อง 9301 9302 9303 และชั้น 9 ห้อง 9901 9906 9907

รายละเอียดกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยฯ

*หมายเหตุ ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบได้แก่ ดินสอ 2B และ ยางลบ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตรวจโรคและเอกซเรย์ ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง(เวลา)ปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

 

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พุกผาสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลยา ดอกมณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พุกผาสุข อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลยา ดอกมณี อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2

  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

     ตรวจสอบรายชื่อ Click

 

ประกาศรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทราบ เนื่องด้วย บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด (แถวประชานิเวศร์) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หากนักศึกษาสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-954-4900

เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

  • สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
  • ค่าสมัครเรียน 500 บาท ชำระเงินในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหทนือ (มทร.พระนคร) 
  • เริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 – วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ (มทร.พระนคร)