รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 3)

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันทีี่ 23 มกราคม  – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์

กำหนดการ (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

กำหนดการ (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1

 

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษา 1/2560

งานทะเบียนและประมวลผล  แจ้งนักศึกษาตามรายนามที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษามาหนังสือรับรองการศึกษา และผลการศึกษา (Transcript) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโฯโลยีสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แนะนำหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เข้าห้องสมุด ตามวิธีการดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่  http://www.rmutp.ac.th เลือกเมนูคณะฝหน่วยงาน –> ห้องสมด
  • เลือกเมนู ระบบสารสนเทศห้องสมุด –> ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
  • หรือเข้าถึงได้ที่   http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/#/
  • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือหรือสื่อที่ต้องการสั่งซื้อ หากไม่ทราบชื่อหนังสือที่ต้องการ ท่านสามารถคลิกเลือกไปที่ “แหล่งข้อมูลหนังสือ” เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ศูนย์หนังสือต่างๆ เพื่อหารายละเอียดประกอบการสั่งซื้อ
  • สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับคำแนะนำในการสั่งซื้อหนัีงสือเข้าห้องสุมดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดรับคำแนะนำภายในวันที่ 30 เมษายน 2561  

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์


ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) สอบถามรายละเอียดที่งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด่วน! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันทีี่ 6 – 17 พฤศจิกายน  2560

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยต์

ใบสมัครขับรถยนต์

การคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดในวันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลๆ ละ 10,000 บาท

สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560 ได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้