แจ้งประกาศ แนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

Posted Posted in ข่าว

แจ้งบุคลการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประกาศ

ราชมงคลพระนคร รับแนวทางการบูรณาการกระทรวงใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

Posted Posted in ข่าว

ราชมงคลพระนคร รับแนวทางการบูรณาการกระทรวงใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการรับใช้สังคม

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้  […]

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานเพื่อรับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ

Posted Posted in ข่าว

กองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ๗๐ ปี […]