เปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ”Endeavour Scholarships and Fellowships”

ด้วยรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ”Endeavour Scholarships and Fellowships” ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มอบให้นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลบทั่วไป 125 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเป็นประจำปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
  2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Scholarship)
  3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
  4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Scholarship)จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจทราบต่อไป หากผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/Endeavour ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60 หรือสิบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย โทร. 02-344-6490 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ael.bkk@dfat.gov.au 

The 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCon2017)

ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCon2017)” เรื่อง Innovation on Science and Engineering towards Industry 4.0 ระหว่างวันที่  14 – 16  ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.miticon.org

 

ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งบทความเข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560  หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://rmutcon2017.rmutr.ac.th

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน โทรศัพท์ 08 – 3376-5053 หรือ
  • คุณหญิง มัทนัง โทรศัพท์ 08-1403-6590

ราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” (University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 6 -7  กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 “The 15th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Smart Education and Technology for Sustainable Development” และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: Smart Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.inded.kmitl.ac.th/DRLE

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click โดยจัดส่งข้อเสนอโครงการถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

 

“มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” (IP Fair 2017)

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร H103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หากท่านใดสนใจ และมีความประสงค์เข้าร่วมแสดงงานในงานดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้เจ้าของผลงานแจ้งรายชื่องานให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : click

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “ราชธานี ครั้งที่ 2”

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชธานี ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแรกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันพุธที่ 26 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 ผ่านทางระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2017.rtu.ac.th

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://easternasia.wixsite.com/conference

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-nett) ครั้งที่ 13

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-nett) ครั้งที่ 13 ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยการจัดการโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 1st Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy” ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายพลังงานแห่งประทศไทย ครั้งที่ 13

ในการนี้ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ  ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือตามระเบียบของต้นสังกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ทาง http://www.e-nett.org และชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสารหมายเลข 0 5387 5599 ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5590