ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี

1.ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย

2.ขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

scirmutp-slidebanner-3d

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 028363000 ต่อ 4616 หรือสามารถสอบถามได้ที่ FB : SciRmutpFB

sci-comsciสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ มีทักษะและมีความสามารถด้านการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ และที่สำคัญบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ [ข้อมูลเพิ่มเติม]
sci-indsciสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Division of Industrial Materials Science) >> วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสาขาสหวิชาประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ตลอดจนการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาสมบัติและสร้างวัสดุใหม่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์โดยทั่วไปจะมุ่งความสนใจไปที่คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็งอันได้แก่ โครงสร้างระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติที่ยอมให้แสงผ่าน หรือการผสมผสานกันของบางคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้ คุณสมบัติของวัสดุที่สังเกตง่ายและชัดเจนจะแสดงออกมาในรูปของคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนความแตกต่างในระดับโครงสร้างโมเลกุลและอะตอมจะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในการตรวจสอบ [ข้อมูลเพิ่มเติม]
sci-environsciสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรมชาติ >> เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ สภาพแวดล้อมของโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การเรียนรู้เพื่อศึกษาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ จะเป็นฐานความรู้อันสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยหรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม [ข้อมูลเพิ่มเติม]

การร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

ตามหนังสือ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” โดยขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมและหรือเสนอผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้ในการเข้าร่วสัมมนาของส่วนราชการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4334-8983 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://uac.kku.ac.th 

advertisment

การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech2017

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธุ์  2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิตนักศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศการแลกเปลี่ยนแปลงความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยขน์ต่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งสะสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดังรายการกำหนดการประชุมวิชาการฯ

ผู้ที่สนใจเสนอบทความประเภท Peer Review ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับบทความวิชาการทั่วไป ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 สามารถดูแบบฟอร์มการจัดทำบทความทางวิชาการฯ ส่งบทคัดย่อ รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ เพิ่มเติม รวมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th/

agenda16082016

การสัมมนา Going Global 2017: Global cities:Connecting talent,driving change

ด้วย บริติช เคาซิล มกำหนดจะจัดการสัมมนา “Going Global 2017: Global cities:Connecting talent,driving change” ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2560 ณกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการอภอปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นท้าทายและพัฒนาการอุดมศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ร่วมถึงนักวิชาการจากนานาประเทศ ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.org/going-global/submit-proposal

Untitled Untitled1

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Technology of Management for Sustainable Development)

เรียนชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Technology of Management for Sustainable Development) ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ เจ้าพระคอนเว็นชั่นฮอลส์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน หรือ http://www.cpu.ac.th

slide1

 

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 (The 4th National and International Conference 2016 : Education Reform : Socio-Political Commitment) ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.cas.ac.th

13627120_713664592109641_8669756423798346359_n

 

The 3rd Conference on Research and Creative Innovation:CRCI2016

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (The 3rd Conference on Research and Creative Innovation: CRCI 2016) ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.w3conference.org/index?annual=2016

20160628091233

The 37th Inter-University Conference

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำ ประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37 (The 37th Inter-University Conference) เรื่อง “Borderless Open Access Education” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asaihl.in.th 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42)

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวามคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่นวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable Future) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 42 : http://www.scisoc.or.th/ stt    หรือติดต่อที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการฯ (คุณฤดีมล แสวงธรรม / คุณดณียา เห่งพุ่ม) ได้ที่เบอร์ 02-2527987, 02-2185245 โทรสาร : 02-252-4516

A3Poster-3-724x1024