การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการแนบเสนอผลงานได้ทาง http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=158

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://annualconference.ku.ac.th

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ/วิจัยลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/วิจัยลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://management.aru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เห็นว่าการประชุมสัมมนาดังกล่าวมีประโยชน์ต่อท่าน จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 800 บาท และสำหรับนักศึกษา 600 บาท (ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนแลเข้าร่วมงานโดยไม่ถือเป็นวันลา) หากสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียน (สิ่งที่แนบมาด้วย) และส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

สัมมนา ฟรี ในหัวข้อ “ITAP จับมือเกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ “ITAP จับมือเกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (มีล่ามแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยตลอดการบรรยาย) ITAP เล็งเห็นประโยชน์ว่าเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ (สำหรับผู้บริหาร, นักออกแบบ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น) ที่สนใจด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม โดยขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) โดยรับสมัครจำนวน 1 คน/นิติบุคคล สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/F4BJFXDr6p7ypFcD2 หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนิตา โทร.02-564-7082 หรือมือถือ 063-915-6656

กำหนดการสัมมนา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จึงขอประกาศรับข้อเสนอการวิจัย จำนวน 7 กลุ่มดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดดังแนบ) CLICK สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็ปไซต์ : www.nrms.go.th และสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ : http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 0 2579 7435

 

 

 

ประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง”กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “สหวิทยาการ”

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง”กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “สหวิทยาการ” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.senate.ubu.ac.th/

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  • ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

บุคลากรท่านใดสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2610 5330

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK…