เปิดรับสมัครทุน DUO-Sweden

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยการจัดทำ Web Portal www.tech2biz.net ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจับคู่ความต้องการระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเว็บไซต์เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานติดต่อได้ที่ คุณจิตราภรณ์ โทรศัพท์ 094 546 8570 อีเมล jittraporn.trf@gmail.com

รายละเอียดหนังสือ: คลิกอ่าน

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0”

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0”  ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  2561 เวล่า 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิล  ลอด์จ โฮเทล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี  ผู้ใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences) โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.journal.nu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!

มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST) (ราย 3 เดือน) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ไซต์ http://www.journal.nu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!

ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The Use of Corpora in the 21st Century”

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The Use of Corpora in the 21st Century” กิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรม Inspiring of Learing English ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) ผู้ที่สนใจกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม *** ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ***

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยส่งข้อเสนอโดยตรงที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกิตติกันตพงศ์ 0-2216 -955 ต่อ 226
รายละเอียด : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ 4/2561
แบบเสนอโครงการฯขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 

หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย  ขอเชิญเข้าร้วมงาน Bonjour Talent International

หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย  ขอเชิญเข้าร้วมงาน Bonjour Talent International เชิญชวนนักศึกษา หรือบุคลากรเข้าชม โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการ เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothaicc.com/en/events/bonjour-talents/
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ”ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ”ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น สมัครฟรีได้ที่อีเมล์ panita@nstda.or.th (พนิตา ศรีประย่า)
หรือโทร. 02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381 (มือถือ 063-915-6656)

หมดเขตรับสมัคร 26 มีนาคม 2561

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge  โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) สามรถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได่ที่ https://rk.msu.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043 – 754416