มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 (SEAMEO RECSAM)

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 ดังนี้

1.หลักสูตร RC-PS-142-1:Enhancing Primary Science Teaching and Learning ประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

2.หลักสูตร RC-PS-142-2: Purposeful Assessment in Primary Mathematics Classrooms จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

3.หลักสูตร RC-PS-142-3: Meaning Secondary Science Learning in the STEM Environment จำนวน 1 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

4.หลักสูตร RC-PS-142-4: Enhancing Science, Technology, Enginerring, and Mathematics (STEM) Learning in Secondary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ SEAMEO RECSAM จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ(ไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าที่พัก และค่าอาหาร ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว) ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th  ภายใต้หัวข้อ Announcement และส่งใบสมัครไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018

 

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งกำหนดให้มีขั้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศษสตร์ (อาคาร 26)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้http://www.sansci.ssru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

หนังสือมหาวิทยาลัยฟาฎอนี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปีงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference4/

 

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU -AFBE International Conference 2018

มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU -AFBE International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Creativity and Innovation for Smart Societies andSustainable Development” ในระหว่างวันที่ 15 – 16  มกราคม 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thanksinuni.org

 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Things”

หนังสือมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Library of Things ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pulinet2018.npu.ac.th/

 

 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

หนังมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.prc.up.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา “การสร้างมาตราฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา “การสร้างมาตราฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถทะเบียนได้ที่ http://www.research-expo-register.com/

 

ขอเชิญฟังสัมมนาหัวข้อ“เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญฟังสัมมนาฟรี! ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน”เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จ.ระยอง

ลงทะเบียนฟรี! ได้ที่ : พนิตา อีเมล์ panita@nstda.or.th (แจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์มือถือ)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-564-7000 ต่อ 1301 (มือถือ 063-915-6656)

**หมดเขตลงทะเบียน 18 ส.ค.60**