ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่www.ruscon.rmutsb.ac.th

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั้น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอให้ทางคณะประชาสัมพันธ์การประชุม หากอาจารย์ผู้สอนท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ตามรายละเอียดดังแนบ อ่านรายละเอียด

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 โดย คปก.เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th

>>>รายละเอียด<<<

หากบถคลากรในหน่วยงานสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8274, 4270 Email: namfon@trf.or.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 4 โครงการ สามารถดูรายละเอียดการเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรได้ทาง http://www.nrct.go.th/training.aspx

หากบุคลากรหน่วยงานท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งแจ้งข้อมูลให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10 ในหัวข้อ”วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0″

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 (The 10th Science Research Conference) ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางเว็บไซต์ และขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวันเวลาดังกล่าว โดยกำหนดการส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถลงทะเบียนและเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://src10.msu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 043-754247

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ (Magnetism and its applications) ระหว่างวันที่ 5 – 8  กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัทซีเกท (เทพารักษ์) จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการดังกล่าวร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – University of York – The Seagate Technology (Thailand, UK) จากสนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศสหราชอาณาจักร

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์: http://alcwu.com   หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม : CLICK

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin 2017

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรม Turnitin 2017  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin 2017 ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยขอให้แจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวนจำกัดรอบละ 50 คน จำนวน 6 รอบ โดย สวพ.ยึดข้อมูลจากหนังสือของหน่วยงานที่ส่งมาก่อน รายละเอียด

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

สมาคมเครื่อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education : Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี่สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thailandpod.org/home

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (The 7th International Conference on Science and Social Science 2017: Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability) (ICSSS 2017) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th/icsss2017/web/index.php