ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)

ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018) ในสาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยยื่นใบสมัครมายังกองต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 6 กันยายน 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th/http://www.nrms.go.th

เอกสารเพิ่มเติมClick…

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาMini_UKMครั้งที่16

โครงการสัมมนาเคครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สมัครลงทะเบียออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ http://km.sut.ac.th/miniukm16 หมดเขตวันที่ 28 มิถุนายน 2560 (พร้อมแนบ Bill Payment เพื่อยืนยันการลงทะเบียน)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณช่ออุบล บุราณ โทรที่ทำงาน 0-4422-4039 โทรศัพท์มือถือ 085-7651713 หรือ คุณวัลลพ ล้อมตะคุ โทรที่ทำงาน 0-4422-4053 โทรศัพท์มือถือ 081-2633296

 

The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://neunic2017.neu.ac.th

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiedresearch.org 

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway Application”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ  “Research Gateway” เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Download (PDF, 1.24MB)

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endote

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endote

ด้วย มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง Learing Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ในการนี้ สวพ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote โดยขอให้แจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ISMAC 2017)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017)” ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ Classic Kameo Hotel จังหวัดนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://wwwismac2017.aru.ac.th 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 ในหัวข้อ “REACHING NEW HEIGHTS”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 “การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน” (Scholarship of Teaching and Learing) International Society of Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ในหัวข้อ “REACHING NEW HEIGHTS” ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ณ เมืองคัลการี ประเทศแคนนาดา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.knit.or.th 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง”การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0″

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัย และวิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันอังคารที่ 27  มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติ ในการทำวิจัยสร้างสรรค์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ใครขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันของท่าน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 และส่งแบบตอบรับไปที่ฝ่ายวิจัยและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-855 ต่อ 1191 หรือ 1192 โทรสาร 0-3427-4500 หรือ email: crcitm2017@christian.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม:Click

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 1st International Research Conference on Natural Medicine : From Local Wisdom to International Research

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 1st International Research Conference on Natural Medicine : From Local Wisdom to International Research ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไวต์ http://www.icnm.ubu.ac.th/