สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017): Building Professional Learning Community in Improving Science and Technology Education) ระหว่างวันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย “12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย “12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/tmsGIfJhoLxH60Ic2

The 2nd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference: TIMES-iCON2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์วิศวกรรมครั้งที่ 2 (The 2nd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference: TIMES-iCON2017) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลต์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://times-icon.org/2017/

NIDA-ICCS 2017 Proudly Introduction NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2017

สถาบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2017/

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd TECHCON 2017 and 1st ITECH 2017)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3  และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd Techcon 2017 & 1ST ITECH 2017) ในหัวข้อ “คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี” (Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Technologies) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://techcon.siamtechu.net

การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39

หนังสือสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The 39th Inter-University Conference) เรื่อง “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation” ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.asaihlth.in.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารถ กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.knit.or.th ได้ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม