ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารถ กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.knit.or.th ได้ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการประชุม The Second International Confernce on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

กระทรวงการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม The Second International Confernce on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Ahwaz

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.llld.ir

 

การประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ 2560 “S-Curve Industry”: Transforming towards Thailand 4.0

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สศอ.(OIE Forum) ประจำปี 2560: “S-Curve Industry” :Transforming towards Thailand 4.0 “S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0” ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.registeroieforum2017.com/

การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการศาสตร์ เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King’S Philosophy) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 0 -7727 8874-8879

การประชุมวิชาการสวนพืชแห่งชาติครั้งที่ 16 : The 16th National Horticultural Congress © 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th National Horticultural Congress) ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี”  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.agi.nu.ac.th/conference

Sixth International Conference on Integration of Science and Technology for SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 (6th ICIST 2017)

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International Conference on Integration of Science and Technology for SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 (6th ICIST 2017) ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ijat-aatsea.com/

The 8th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2017 : ESTACON 2017

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการ วิศวกรรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (The 8th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2017 : ESTACON 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://estacon2017.neu.ac.th/

 

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบลาซิล (ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี) PEC-G2018

ด้วยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบลาซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G2018) ทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี ที่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบลาซิลประจำประเทศไทย ได้ที่ Email: cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

The 1st international conference on natural medicine: “From Local Wisdom to International Research”

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจักงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดที่แนบมา

**สามารถสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน/ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.icnm.ubu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร

ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตร “การทำวิจัยออนไลน์ (online Research) (ฝึกปฏิบัติ)”

2.หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปแกรม spss (ภาคปฏิบัติ)”

3.หลักสูตร “การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคล (ภาคปฏิบัติ)”

4.หลักสูตร “การจัดทำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ)”

5.หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ)”

6.หลักสูตร “การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ HRM และ HRD (ภาคปฏิบัติ)”

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนส่งบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังแนบนี้

GDE Error: Requested URL is invalid

หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหารายละเอียดโครงการฝึกอบรมและลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://www.drmanage.com หรือ http://ird.stou.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณัฏณิชา ธรรมปริพัตรา หมายเลขโทรศัพท์ 087-504-5068