การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการแนบเสนอผลงานได้ทาง http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=158

สัมมนา ฟรี ในหัวข้อ “ITAP จับมือเกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ “ITAP จับมือเกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (มีล่ามแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยตลอดการบรรยาย) ITAP เล็งเห็นประโยชน์ว่าเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ (สำหรับผู้บริหาร, นักออกแบบ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น) ที่สนใจด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม โดยขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) โดยรับสมัครจำนวน 1 คน/นิติบุคคล สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/F4BJFXDr6p7ypFcD2 หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนิตา โทร.02-564-7082 หรือมือถือ 063-915-6656

กำหนดการสัมมนา

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  • ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

บุคลากรท่านใดสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2610 5330

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK…

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.pim.ac.th/thai/

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4  แขวงศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaisim.or.th/

การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Inno Tech Education Vocational 2017) ในหัวข้อ “นวัตกรรมอาชีวะ สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Innovation to Eastern Economic Corridor) ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Passione Shopping Destination (ห้างแหลมทองระยอง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://www.eivt.ac.th/

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 (SEAMEO RECSAM)

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 ดังนี้

1.หลักสูตร RC-PS-142-1:Enhancing Primary Science Teaching and Learning ประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

2.หลักสูตร RC-PS-142-2: Purposeful Assessment in Primary Mathematics Classrooms จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

3.หลักสูตร RC-PS-142-3: Meaning Secondary Science Learning in the STEM Environment จำนวน 1 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

4.หลักสูตร RC-PS-142-4: Enhancing Science, Technology, Enginerring, and Mathematics (STEM) Learning in Secondary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ SEAMEO RECSAM จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ(ไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าที่พัก และค่าอาหาร ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว) ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th  ภายใต้หัวข้อ Announcement และส่งใบสมัครไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018