แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ณ  จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนนาคประสิทธิ์  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  โรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม  โรงเรียนทวารวดี  โรงเรียนอาชีวศึกษานครปฐม  โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม

There are no images in this gallery.

โครงการอบรม หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ

งานบริการวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android  เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับชุมชนบางซื่อ โดยมีนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์แบบ SmartPhone ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนระบบเครือข่าย Internet ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ณ  จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  โรงเรียนพันท้าย นรสิงห์วิทยา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  โรงเรียนท้ายหาด

« 1 of 2 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสมุทรปราการ  นำโดยอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย  หัวหน้างานแนะแนว อาจารย์ทั้ง  ๓  สาขาวิชาฯ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ ๓๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายประยุทธ  สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ และในช่วงบ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย มีการฝึกซ้อมย่อยในการเดิน การเคารพ และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต

« 1 of 2 »

โครงการอบรมระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ  เรื่อง  ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพอันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการดำเนินตามนโยบายและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบด้วย ศาสตราจารย์ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์, คุณนฤมิต ดินิมาน, คุณศุภฤกษ์ ดวงขวัญ และ คุณอุไร สายรัตน์  เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการวิพากษ์และปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มคอ.๑)  และเป็นไปตามการปรับปรุงหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ   โดยมีนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ  ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ ต่อจากนั้นพาเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  ชั้น ๕

« 1 of 2 »

ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนวิชามลพิษทางอากาศให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพอากาศและ            สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ในวันอังคารที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยได้รับการต้อนรับและรับชมวีดิทัศน์แนะนำ  ฝ่าย           สิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ     และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์  ด้านการควบคุมคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการจริง ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

« 1 of 2 »

โครงการ Internet of Things (loT)

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ Internet of Things (loT) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติและภาคสมทบ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมใน การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรังสี ใยยุง วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานใน Internet of Things (loT) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์

« 1 of 2 »