โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อดำเนินงานตามลอยเบื้องยุคลบาทในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย การส่งเสริมให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ การฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานเป็นหมู่คณะ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ขอบคุณทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาเขตพระนครเหนือ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษารับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาเขตพระนครเหนือ จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายณัฐากร บัวแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ ต่อจากนั้นพาเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น ๙ และ ชั้น ๔ ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์

สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติศึกษาธรรมชาติป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หว้ากอ ทั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน

ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญคณะ นำโดยนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรจากพระพุทธรูปประจำสถาบัน องค์พ่อพระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นประกอบพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จจากพิธี การสงฆ์ รับประทานอาหารร่วมกัน

งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลังปฏิบัติงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายธนพงศ์ สารีอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากนายทินกร จันทร์กระจ่าง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและสมาคม อ่านต่อ →

ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดย ภายในงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถของ อ่านต่อ →

ลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผน ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ →

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ อ่านต่อ →

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “โลกโซเชียลในปัจจุบัน”

ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “โลกโซเชียลในปัจจุบัน” ซึ่งเป็นรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีนายภูมินทร์ พูลคล้าย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อ่านต่อ →