โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ […]

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ  เรื่อง  ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา  […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำพิมเสนน้ำ […]

ร่วมลงนามและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดยนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา […]

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The UK Higher Education in the 21st Century

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานการจัดการความรู้และวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ The […]

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ […]

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ว่าด้วย […]