การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

โครงการค่ายุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันศุกร์ที่ […]

โครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนบางปลาม้า

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันพฤหัสบดีที่ […]

โครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นำมาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ […]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ  ระหว่างวันที่ […]

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยรุ่นใหม่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”  […]