โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๒ , ๒๔ และ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสตรีนนท์ โดยร่วมกับคณาจารย์ ทั้ง ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสตรีนนท์ในการเข้าพบอาจารย์แนะแนว  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน ๓ ห้อง ได้แก่ นักเรียนสายศิลป์-คำนวณ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสาย Gifted

« 1 of 2 »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (ระยะที่ ๒)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐  ระยะที่ ๒  ให้กับคณาจารย์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัท Wall  Tech Technology จำกัด จังหวัดนครปฐม  นำโดยคุณนิศารัตน์ ณ นคร  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และคุณอรทัย  เขียนสวรรค์ ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ กล่าวและให้การต้อนรับพร้อมกับพาเยี่ยมชมบริษัทฯในครั้งนี้

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ศูนย์พระนครเหนือ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    พระนคร จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗  อาคารกิจการนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมในช่วงเช้าสักการะพระพุทธมงคลพระนครเหนือ  บวงสรวงพระวิษณุกรรม พระภูมิ  เจ้าที่ จากนั้นนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่  เริ่มสู่พิธีการไหว้ครู ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นักศึกษาทั้ง  ๒  คณะ  ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงแม่พิมพ์ของชาติ ผู้แทนนักศึกษากล่าวคำสวดมนต์ คำปฏิญาณตน คณบดีทั้ง ๒ คณะ เจิมตำราเรียนและเครื่องมือสื่อการสอน ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานขึ้นไหว้ครู  พิธีบายศรี  สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

« 1 of 2 »

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ในวันพุธที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙  ภายใต้หัวข้อ  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการถวายราชสดุดี  แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๔  ชมพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  มีกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การจัดบอร์ดนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณสัญญา  คล่องในวัย  เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา รวมถึงการประกวดการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม  Power  Point  พร้อมกับชิงรางวัลในครั้งนี้ด้วย

« 1 of 2 »

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสวนอนันต์ โดยร่วมกับคณาจารย์ ทั้ง ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสวนอนันต์ในการเข้าพบอาจารย์แนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียน  ที่  ๑/๒๕๕๙    การจัดกิจกรรมงานสัปดาวันวิทยาศาสตร์ พิธีไหว้ครู การแนะแนวนอกสถานศึกษา นำโดยนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

โครงการอบรมสร้างและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม ๔.๐ ระยะที่ ๑ ให้กับคณาจารย์ จำนวน ๔๐ คน ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒

« 1 of 2 »

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยได้รับเกียรติจาก  นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดยในช่วงบ่ายรุ่นพี่ได้จัดกิจกรรมสันทนาการและพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับรุ่นน้อง ณ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

โครงการผลิตและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการผลิตและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์    จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  นำโดยนายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและนำต้นเทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

« 1 of 2 »