การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ พร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ ศิริศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สถานประกอบการ และชุมชนตลาดแก้ว (มัสยิดรียาดิ๊สสุนันท์) นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า ให้การต้อนรับและรับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๑๔ และวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อ่านต่อ →

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ศูนย์พระนครเหนือ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมในช่วงเช้าสักการะพระพุทธมงคลพระนครเหนือ บวงสรวงพระวิษณุกรรม พระภูมิ เจ้าที่ จากนั้นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เริ่มสู่พิธี    การไหว้ครู ประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย นักศึกษาทั้ง ๒ คณะ ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงแม่พิมพ์ของชาติ ผู้แทนนักศึกษากล่าวคำสวดมนต์ คำปฏิญาณตน คณบดีทั้ง ๒ คณะ เจิมตำราเรียนและเครื่องมือสื่อการสอน ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานขึ้นไหว้ครู พิธีบายศรี สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ชมพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ของ          นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมงคลชัย อัศวดิษฐเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา รวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยนายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี พร้อมกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา ต่อจากนั้นพิธีกรแนะนำผู้บริหารคณะ อาคารเรียน หลักสูตรรายวิชา และงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ช่วงบ่ายนักศึกษารุ่นพี่แนะนำตัวให้รุ่นน้องรู้จักและจัดกิจกรรม    สันทนาการร่วมกัน  อ่านต่อ →

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนา นำโดยนายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยรถนำขบวนซึ่งประดิษฐ์ตกแต่งด้วยดอกไม้สดอย่างสวยงาม และต้นเทียนพรรษานำไปถวาย ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สร้างคนดีคนเก่งของกำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเพื่อพัฒนางานแรงงานกำลังคนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ “สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระยะที่ ๒

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสหกิจศึกษา ระยะที่ ๒ ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสหกิจชั้นปีที่ ๓ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน

« 1 of 2 »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ “จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร ทีมงานกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการลงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการ “จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน เพื่อเป็นการนำความรู้ทางวิชาการในเรื่องของการนำสารเคมีบางชนิด และสมุนไพรธรรมชาติผสมกับสารทำความสะอาดเพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมา โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดทักษะในเบื้องปลายและเพื่อให้เกิดความคิดต่อยอดหลังจากที่ได้รับการอบรมไปแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้อบรมเกิดการตื่นตัวที่จะทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและอาจได้ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่มีประโยชน์ขึ้นมา ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย