โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย” ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อเนื่องจากการทำสบู่มะหาดให้กับชุมชนตลาดแก้ว และจากการสำรวจความต้องการของชุมชนพบว่า ชุมชนต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในการเป็นสินค้าให้กับชุมชน ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี จึงเห็นว่าสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารเคมีที่อยู่รอบๆ ตัวเรา รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงจัดฝึกอบรมและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานให้กับชุมชน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

« 1 of 2 »

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเขตบางซื่อ

งานบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเขตบางซื่อ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น ๙ และได้รับเกียรติจากนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดและให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน  ๓๐ คน

« 1 of 2 »

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  โดยมีรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าว    ในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ  โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีขอขมาครูเพื่อแสดงกตเวฑิตาคุณ และรับฟัง  การบรรยายจากศิษย์เก่า ในหัวข้อเรื่อง  เส้นทางสู่ความสำเร็จ  หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ช่วงบ่ายนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบสถานประกอบการ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗  อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีดร.สุรเชษฐ์  เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้นักศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ” พิธีในช่วงบ่ายคณะอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษา

ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์

นักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ โดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีการทำความตกลงร่วมมือกันทางวิชาการและดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม  จำนวน ๕๐ คน

« 1 of 2 »

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และฝึกประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี  โดยนำนักศึกษาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๕ คน ศึกษาหาความรู้จากแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เห็นคุณค่า  ตระหนักถึงหน้าที่ในการช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดยนางสาวภัทริกา  สูงสมบัติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชา  ซึ่งจัดการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ นำนักศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านพรรณไม้หายากและสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่เวลา๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี       ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ๓ คน คือ หมายเลข ๑ นายวิษณุ สุขเทียม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๒ นายอัชฌา กระจ่างแจ้ง นักศึกษา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และหมายเลข ๓ นางสาวโชติรส ขาวขำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผลจากการนับคะแนน หมายเลข ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ด้วยคะแนน๑๖๑ เสียง จากคะแนนทั้งหมด ๒๕๔ เสียง

โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อดำเนินงานตามลอยเบื้องยุคลบาทในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย การส่งเสริมให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ การฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานเป็นหมู่คณะ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ขอบคุณทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาเขตพระนครเหนือ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษารับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาเขตพระนครเหนือ จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายณัฐากร บัวแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร