ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้นักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกอาชีพ” และรับฟังการบรรยายจากอาจารย์จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจบการศึกษา” ต่อจากนั้นคณะอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษา

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม”

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม และรายวิชาการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มากมาย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๕๐ คน

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีนักศึกษาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสริมสร้างบุคลิกภาพให้นักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีวินัยในตนเอง พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จ