โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิมล ว่องวาณิช วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ตัวบ่งชี้และมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ” และ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์แนวทางและการเตรียมความพร้อมของการจัดหลักฐานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร” ในครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และได้รับความรู้พร้อมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1093.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1093
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1105.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1105
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1110.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1110
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1112.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1112
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1117.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1117
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1143.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1143
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1158.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1158
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1178.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1178
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1202.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1202
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1205.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1205
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1217.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1217
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1224.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1224
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1251.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1251
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1257.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1257
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1270.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1270
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1271.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1271
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1277.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1277
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1278.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1278
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1281.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1281
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1288.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1288
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1291.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1291
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1294.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1294
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1300.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1300
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/quality/thumb/IMG_1303.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
IMG_1303

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางพิชญา พุกผาสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ทดลองทำชุดบำบัดน้ำเสียประจำบ้าน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าการรักษาน้ำ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม โครงการ จำนวน ๓๐ คน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านผลงานวิชาการสู่ความยั่งยืน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านผลงานวิชาการสู่ความยั่งยืน เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภารกิจของอุดมศึกษา ซึ่งเน้นการปฏิรูป ๔ ด้านคือ ปฏิรูปด้านสถานศึกษา ปฏิรูปครู ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และปฏิรูประบบการบริหารการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนด้านพุทธศาสนา ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนด้านพุทธศาสนา ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ เพื่อพัฒนาความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำสื่อพุทธศาสนาและเผยแพร่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยประสานเครือข่ายความร่วมมือกับวัดในชุมชนใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พิชญา พุกผาสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๕ รูป

โครงการ ชุมชนรักษ์สายน้ำ “คืนน้ำใสให้กับคลอง”

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ชุมชนรักษ์สายน้ำ “คืนน้ำใสให้กับคลอง” โดยการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่สถานศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เพื่อให้น้องๆ นำความรู้ ความเข้าใจคุณค่าของน้ำ และคุณภาพน้ำในลำคลองไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังฝึกทักษะปฏิบัติเก็บข้อมูลและใช้เครื่องมือในการตรวจวัดการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการช่างหัวมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน ๕๐ คน ศึกษาหาความรู้จากแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงหน้าที่ในการช่วยกัน สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ชุมชน บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการผลิตถุง/กระถางเพาะชำย่อยสลายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม