การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ศูนย์พระนครเหนือ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร […]

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ในวันอังคารที่ ๑๘ […]

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนา […]

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

โครงการ “สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระยะที่ ๒

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสหกิจศึกษา […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ “จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ในวันอังคารที่ […]