โครงการ ชุมชนรักษ์สายน้ำ “คืนน้ำใสให้กับคลอง”

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ชุมชนรักษ์สายน้ำ “คืนน้ำใสให้กับคลอง” โดยการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่สถานศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เพื่อให้น้องๆ นำความรู้ ความเข้าใจคุณค่าของน้ำ และคุณภาพน้ำในลำคลองไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังฝึกทักษะปฏิบัติเก็บข้อมูลและใช้เครื่องมือในการตรวจวัดการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการช่างหัวมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน ๕๐ คน ศึกษาหาความรู้จากแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงหน้าที่ในการช่วยกัน สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ชุมชน บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการผลิตถุง/กระถางเพาะชำย่อยสลายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม