นศ.ส่ิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน โดยร่วมกับดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจัดค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การอบรมเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกที่ และการรักษาสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมอาสาทาสีรั้วโรงเรียน / กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

« 1 of 3 »

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle  ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนและเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 3 »

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดแบ่งการดำเนินการ โดยในช่วงเช้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิบัติการใช้โปรแกรม  Google Apps ” ณ ห้องปฏิบัติการชั้น ๙  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

« 1 of 3 »

โครงการบริการวิชาการ : การผลิตไวน์จากกล้วย

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ  กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา  ตำบลหนองหญ้าหล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นำโดยดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งดำเนินโครงการ 2 ระยะ ระยะที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สาธิตการบรรยายสู่ขั้นตอนวิธีทำ และระยะที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ดำเนินการติดตามผลความสำเร็จในการหมักไวน์

« 1 of 3 »

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ ระหว่างมทร.พระนครกับราชอาณาจักรกัมพูชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU)  ระหว่างดร.ดารา ศาสน์ ตำแหน่ง Board of Director CPO ราชาอาณาจักรกัมพูชา ,ดร.Kim Leng Heng ตำแหน่งAdvisor to the BoD CPO ,ท่านผู้หญิง This Nay รองผู้ว่าจังหวัดกระเจส ราชอาณาจักรกัมพูชา ,ท่านผู้หญิง Sokin PRAK รองอธิบดีกระทรวงไปรษณีย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ,พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ เทอิโกกุ รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด และทีมงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ การจัดอบรม การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่การเป็นทวิภาคีด้านวิชการระหว่างสถาบัน รวมถึงการพัฒนาการเป็น ASEAN Education Network ในอนาคต ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

« 1 of 3 »

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรกานต์  บุตรสาร  นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในอังคารที่ 27  กุมภาพันธ์  2561 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยนายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  ซึ่งได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผศ.พิชญา พุกผาสุข จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  เป็นวิทยากรบรรยายการแนะนำขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการทำผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์

เมื่อวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณโชคชัย ภัทรมาลัย และ คุณณัฏฐณิชา ภัทรมาลัย เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายความรู้พร้อมกับทำกิจกรรมการสร้างงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

« 1 of 2 »

โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ   ในวันเสาร์ที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๕๐  คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อดำเนินงานตามลอยเบื้องยุคลบาทในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  การกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย การส่งเสริมให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ การฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานเป็นหมู่คณะ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ๓ คน คือ หมายเลข ๑ นายพงศกร พันธุ์บุตรดี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๒ น.ส.นิลวรรณ นาแจ้ง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หมายเลข ๓ นายภานุวัฒน์ อินหนู นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลจากการเลือกตั้งด้วยการสแกน QR Code หมายเลข ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ด้วยคะแนน ๘๘ เสียง จากคะแนนทั้งหมด ๒๑๖ เสียง

« 1 of 2 »