การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา […]

กลุ่มวิชาเคมี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 2)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร ดำเนินจัดกิจกรรม […]

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา  ๑/๒๕๖๒ […]

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร เข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

กลุ่มวิชาเคมี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร ดำเนินจัดกิจกรรม […]

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม (นำเสนอผลงาน) ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]