ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันจันทร์ที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น ๒   โดยมีนายไพศาล การถาง เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณศรัณย์  ชุมไชโย มาเป็นวิทยากรบรรยาย “ประสบการณ์ แนวคิดด้านการเรียน การทำงานและเส้นทางสู่ความสำเร็จ”  ต่อจากนั้นคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษา

« 1 of 2 »

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.สูงสุมารผดุงวิทย์

ในวันศุกร์ที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   นำโดยอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย หัวหน้าแนะแนว พร้อมทั้งอาจารย์ทั้ง 3 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ณ  โรงเรียนบางปลาม้า“สูงสุมารผดุงวิทย์”  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

« 1 of 2 »

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการ ชั้น 3  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เล่นเกมส์ตอบปัญหาเพื่อรับของรางวัล  ฝึกการทำน้ำยาล้างจานจากผิวมะกรูด เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

« 1 of 2 »

ปัจฉิมนิเทศ และนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนคร  นัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีขอขมาครู และรับฟังการเสวนาเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” และกิจกรรมช่วงบ่ายนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบสถานประกอบการ

ศึกษาดูงานสวนหลวงร.9

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดยนายมาโนช  หลักฐานดี หัวหน้าสาขาวิชาฯ และนางสาวภัทริกา  สูงสมบัติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชา  ซึ่งจัดการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ นำนักศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านพรรณไม้หายากและสมุนไพร  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม : งานบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

« 1 of 2 »

ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ประมวลภาพกิจกรรม : สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

« 1 of 2 »

ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควตา และระบบ Portfolio รอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา (ปวช.) และระบบ TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ศูนย์พระนครเหนือ)

โครงการ สหกิจศึกษา ประจำปี 2560

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์

« 1 of 4 »

โครงการอบรม หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ

งานบริการวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android  เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับชุมชนบางซื่อ โดยมีนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์แบบ SmartPhone ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนระบบเครือข่าย Internet ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »