ประชุมเพื่อหารือในการร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Academy of Applied Technology

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับ […]

ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม MOU ของ “ศูนย์บ่มเพาะ (IIC) มทร.พระนคร” ระยะที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับศูนย์บ่มเพาะ […]

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองและโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองและโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  ในวันจันทร์ที่  17 […]

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมระหว่าง บริษัทไทย แอร์โรสเปซ […]

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

แนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  ณ  […]

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]