นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม (นำเสนอผลงาน) ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าในการสร้างแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ GOOGLE FORM

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าในการสร้างแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ GOOGLE FORM ได้ดำเนินการจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ […]