การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๙   โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   เข้ารับการตรวจประเมินฯ ในวันอังคารที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เข้ารับการตรวจประเมินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๐  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินฯ  ในวันจันทร์ที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒

« 1 of 2 »

โครงการค่ายุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงงเรียนสาคลีวิทยา อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารของโรงเรียนสาคลีวิทยาให้การต้อนรับ  ซึ่งมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล   ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล  ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว และดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับเซรามิกและฝึกปฏิบัติในกิจกรรม  “Ceramic  hand  craft”   และช่วงบ่ายฝึกกิจกรรมฐาน ๕ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ผ้านาโนมหัศจรรย์ ปริศนาภาษาวัสดุ , นักวัสดุกับความร้อน ช่างกลวัสดุ  และเกมส์รู้จักวัสดุศาสตร์

« 1 of 2 »

โครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนบางปลาม้า

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารของโรงเรียนบางปลาม้าให้การต้อนรับ นำโดยดร.ธนงพศ์  สารีอินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติในการเป็นประธานกล่าวเปิด  และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล   ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล  ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว และดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับเซรามิกและฝึกปฏิบัติในกิจกรรม  “Ceramic  hand  craft”   และช่วงบ่ายฝึกกิจกรรมฐาน ๕ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ผ้านาโนมหัศจรรย์ ปริศนาภาษาวัสดุ , นักวัสดุกับความร้อน ช่างกลวัสดุ  และเกมส์รู้จักวัสดุศาสตร์

« 1 of 3 »

โครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นำมาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ในการประยุกต์กับการทำงานทางด้านที่เกี่ยวข้องเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 2 »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ นอกจากนี้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมหารือกับผู้บริหารและตัวแทนจากสถานประกอบการ อาทิ บริษัท ฤทธา จำกัด  บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด บริษัท ชวนิชย์ จำกัด บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมก้า แอดวานซ์ จำกัด  บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ถึงแนวทางการสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่อยู่ในและนอกระบบสถานประกอบการ  รวมถึงแนวทางการทำงานวิจัยและพัฒนา อันจะก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ

« 1 of 3 »

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ

งานบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๐ ณ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น ๙  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ศิริชัย  สาระมนัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ในสาขาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ รวมถึงให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมสำนักงานอย่างถูกวิธี

« 1 of 2 »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยรุ่นใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล  “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”  ในอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน (ชุมชนตลาดแก้ว) จังหวัดนนทบุรี นำโดยอาจารย์อัญชนา  ขัตติยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม และอาจารย์ธนาพร  บุญชู   เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย “การทำน้ำยาซักแห้ง”  ซึ่งกล่าวถึงสรรพคุณและประโยชน์ของน้ำยาซักแห้ง ชั้นตอนและส่วนผสมวิธีการทำ โดยแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติและการใช้ส่วนผสมตามคำแนะนำของวิทยากรอย่างถูกวิธี เมื่อจัดทำเสร็จแล้วชุมชมก็สามารถทำไว้ใช้เองหรือจะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้

« 1 of 2 »

ศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล นำโดยอาจารย์คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว อาจารย์ดวงฤทัย  นิคมรัฐ และอาจารย์ภัทริกา  สูงสมบัติ  นำนักศึกษา จำนวน ๓๒ คน ศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม และโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงาน

« 1 of 2 »

พิธีประกาศแสดงเจตจำนง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดพิธีประกาศแสดงเจตจำนงและประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น นำโดยนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ  ห้องประชุมราชพฤกฺษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี