แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ณ  จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  โรงเรียนพันท้าย นรสิงห์วิทยา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  โรงเรียนท้ายหาด

« 1 of 2 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสมุทรปราการ  นำโดยอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย  หัวหน้างานแนะแนว อาจารย์ทั้ง  ๓  สาขาวิชาฯ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ ๓๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายประยุทธ  สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ และในช่วงบ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย มีการฝึกซ้อมย่อยในการเดิน การเคารพ และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต

« 1 of 2 »

โครงการอบรมระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ  เรื่อง  ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพอันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการดำเนินตามนโยบายและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบด้วย ศาสตราจารย์ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์, คุณนฤมิต ดินิมาน, คุณศุภฤกษ์ ดวงขวัญ และ คุณอุไร สายรัตน์  เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการวิพากษ์และปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มคอ.๑)  และเป็นไปตามการปรับปรุงหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ   โดยมีนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ  ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ ต่อจากนั้นพาเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  ชั้น ๕

« 1 of 2 »

ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนวิชามลพิษทางอากาศให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพอากาศและ            สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ในวันอังคารที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยได้รับการต้อนรับและรับชมวีดิทัศน์แนะนำ  ฝ่าย           สิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ     และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์  ด้านการควบคุมคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการจริง ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

« 1 of 2 »

โครงการ Internet of Things (loT)

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ Internet of Things (loT) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติและภาคสมทบ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมใน การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรังสี ใยยุง วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานใน Internet of Things (loT) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์

« 1 of 2 »

Digital Thailand Big Bang 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับงาน Digital Thailand Big Bang 2017   นำโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม (SYG Holding) บริษัทชั้นนำด้านการเกษตรยุคใหม่ เพื่อการส่งเสริมข้อมูลสำหรับเกษตณยุคดิจิทัล ยกระดับรายได้เกษตรกร ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการออกบูธของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลมาพัฒนาการเกษตร หรือ Cognitive IOT Solutions สำหรับ Agriculture 4.0 ซึ่งภายในงานนี้ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ได้ประกาศในการการปาฐกถาพิเศษว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและพร้อมกันทั้งประเทศ โดยทุกฝ่ายจะก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่งและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาไปพร้อมๆกัน

« 1 of 2 »

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  นำโดยนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและกล่าวสดุดี ต่อจากนั้นชมวีดีทัศน์ของผู้เกษียน พิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก และในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน ๓ ท่านคือ  ว่าที่ร.ต.วิชัย โกศัลวัฒน์  นายวรพจน์  โหรวิชิต และนางอุบลวัลย์  อินทรปัญญา

« 1 of 3 »