โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม […]

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ […]

โครงการบริการวิชาการ : การผลิตไวน์จากกล้วย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ ระหว่างมทร.พระนครกับราชอาณาจักรกัมพูชา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Cambodia […]

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรกานต์  บุตรสาร  นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร […]

โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 26 […]

โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ  […]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ […]