การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา […]

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ในวันจันทร์ที่ 23  […]

ทำบุญเลี้ยงพระเช้า และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม […]

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ […]