บันทึกเทปรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้บันทึกเทปรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนทฤษฎี ๙๙๐๖ ชั้น ๙ นำโดยดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้นำเสนองานวิจัย เรื่อง ระบบปฏิสัมพันธ์สั่งการด้วยสายตา Eye – Tracking Interface และให้สัมภาษณ์ที่มาโอภาปราศรัยระบบ เพื่อช่วยในการส่งสารสำหรับผู้พิการ โดยนำเทคโนโลยีติดตามดวงตามาประยุกต์กับงานด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สามารถติดตามรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์เป็นต้นไป

โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ ๒๑ และ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้ประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

« 1 of 2 »

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)

งานประคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นำโดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตราฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ผู้ช่วยวิทยากร เป็นวิทยากร การบรรยาย ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ  เรื่อง  ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมกลุ่ม

« 1 of 2 »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำพิมเสนน้ำ จำนวน ๓,๐๐๐ ขวด  ซึ่งมีอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเคมี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจจัดทำพิมเสนน้ำและนำไปแจกประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง

ร่วมลงนามและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดยนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา ร่วมลงนามและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวต้อนรับ พร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล   จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์  และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เข้าตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  ให้การต้อนรับและรับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

« 1 of 2 »

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The UK Higher Education in the 21st Century

งานการจัดการความรู้และวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ The UK Higher Education in the 21st Century การจัดการศึกษาระดับสูงของประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 21 บรรยายโดย Dr.Daren Albutt ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมและรับฟังการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี โดยร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มาบรรยายและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี ในการเข้าพบอาจารย์แนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต

scirmutp-mou-ru

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ว่าด้วย “วิจัยและวิชาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตรจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ในทุกระดับในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ ทักษะทางกระบวนการเรียนรู้ และความรู้ทางเนื้อหาวิชาอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้คนไทยมีศักยภาพในการเรียนรู้ในทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ : “เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยและวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยและการเรียนรู้”
ระยะเวลาการดำเนินงาน : ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2564
ขอบเขตการดำเนินงาน :
1) ด้านการวิจัย
1.1) พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการทำวิจัย และพัฒนางานวิจัยฐานนักปฏิบัติ
1.2) พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1.3) เป็นแหล่งทรัพยากรทางการวิจัย เช่น แหล่งวิจัย ทุนวิจัย ศูนย์เครื่องมือ
1.4) เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
1.5) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมทางวิชาการ
2) ด้านการเรียนการสอน
2.1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.2) เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเปิดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา
2.3) เป็นแหล่งศึกษาต่อของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
2.4) ให้ทุนการศึกษาหรือทุนในลักษณะอื่นแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น