โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI Retreat)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI Retreat) ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ตั้งแต่ระดับหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ และเพื่อทบทวนผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

« 1 of 3 »

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดในคลังความรู้ และเพื่อให้งานศิลปวัฒนกรรมได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน

« 1 of 2 »

นิทรรศการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ จังหวัดปทุมธานี

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานนิทรรศการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

« 1 of 2 »

ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยนายมาโนช หลักฐานดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร นายคณาวุฒิ อินทร์แก้ว และนางสาวภัทริกา สูงสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ นำนักศึกษา   ดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านพรรณไม้หายากและสมุนไพร ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

« 1 of 2 »

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ตัวบ่งชี้และมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร” และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ตัวบ่งชี้และมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ ระดับคณะ” ในครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม จำนวน ๙๐ คน

« 1 of 2 »

โครงการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ”

งานบริการการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ” ให้กับชุมชนหมู่บ้านหงษ์ประยูร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร โดยนำความรู้มาถ่ายทอดเกี่ยวกับการทำ     ลูกประคบสมุนไพรไทยพร้อมกับสาธิตการนวดประคบอย่างถูกวิธี

« 1 of 2 »

โครงการการผลิตของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการผลิตของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ นำโดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรบรรยายโดยดร.วรินธร บุญยะโรจน์ และนายศุภชัย หิรัญศุภโชติ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยก ขยะมูลฝอย และแนะนำแนวทาง การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในชุมชนในรูปแบบของใช้ภายในบ้าน ที่มีคุณค่า มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

« 1 of 3 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดปทุมธานี

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนบัวเกษร โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

« 1 of 2 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรสาคร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนพันท้าย นรสิงห์วิทยา โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

« 1 of 2 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดนครปฐม

ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม   โรงเรียนทวารดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

« 1 of 2 »