งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ในวันศุกร์ที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐  ภายใต้หัวข้อ  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการถวายราชสดุดี  แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  ชมพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  มีกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๖   การจัดบอร์ดนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว  เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษารวมถึงการประกวดการนำเสนอผลงาน  พร้อมกับชิงรางวัลในครั้งนี้ด้วย

« 1 of 3 »

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน   อิงคพัฒนากุล  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์ และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เข้าตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน  โดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถานประกอบการ  นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  ให้การต้อนรับและรับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมสรุปภาพรวม

« 1 of 2 »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒  นำโดยนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำจุดบนเวที ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงแม่พิมพ์ของชาติ กล่าวคำสวดมนต์ คำปฏิญาณตน  ต่อจากนั้นคณบดีเจิมตำราเรียนและเครื่องมือสื่อการสอน  ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานขึ้นไหว้ครู  และประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

« 1 of 2 »

วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  นำโดยนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี  โดยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ   ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ลงนามถวายพระพร ต่อจากนั้นนักศึกษาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งนี้อีกด้วย

« 1 of 2 »

โครงการ“หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database และ JAVA

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database และ JAVA  เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพดิจิทัล   และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  RMUTP  Boot  Camp  Project : Database Fundamental” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากสถานประกอบการจาก บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยอาจารย์ศศิวิมล ฮงมา และอาจารย์มนูศักด์ สังแก้ว  มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

« 1 of 2 »

การฟังบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการฟังบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”   โดย Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Thomas Brudermann จาก Institute of Systems Sciences, Karl-Franzens-University Graz ประเทศออสเตรีย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ →

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“Welding Qualification of ASME Section IX”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร  “Welding Qualification of ASME Section  IX”  ระหว่างวันที่ ๕ – ๗  กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ชั้น  ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งได้รับเกียรติท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้

« 1 of 3 »

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์    จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา  เนื่องจากเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   นำโดย นางศรีวิไล  พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและนำต้นเทียนพรรษานำไปถวาย  ณ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี  ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ค่ายเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๐  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ  ค่ายเพชรรัชต์  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดยนายประยุทธ  สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  ต่อจากนั้นพิธีกรแนะนำผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา  แนะนำหลักสูตรรายวิชา งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา งานวิชาทหาร  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อจากนั้นเดินทางมุ่งสู่สระบุรีเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

« 1 of 2 »

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง – บายศรีสู่ขวัญ

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่   ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ลานจอดรถหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๑  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่   และในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษารุ่นพี่แนะนำตัวให้รุ่นน้องรู้จัก  การจัดกิจกรรมสันทนาการ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

« 1 of 2 »