ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) ประจำปี 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ […]

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม […]

ปัจฉิมนิเทศ และนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนคร  […]

ศึกษาดูงานสวนหลวงร.9

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดยนายมาโนช  หลักฐานดี หัวหน้าสาขาวิชาฯ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม : งานบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  […]

ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม : สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ […]

ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควตา และระบบ Portfolio รอบที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา (ปวช.) […]

โครงการ สหกิจศึกษา ประจำปี 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา […]

โครงการอบรม หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน […]