โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกฟผ.

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกฟผ. ในวันจันทร์ที่  13  มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 นำโดยไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และในช่วงบ่ายมีการจัดทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิด เรื่อง แนวทางแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้า

« 1 of 3 »

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายประยุทธ  สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ และในช่วงบ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย มีการฝึกซ้อมย่อยในการเดิน การเคารพ และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต

« 1 of 2 »

โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ   ในวันเสาร์ที่  ๔   มีนาคม ๒๕๖๐   ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๕๐  คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อดำเนินงานตามลอยเบื้องยุคลบาทในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  การกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย การส่งเสริมให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ การฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานเป็นหมู่คณะ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม

« 1 of 2 »

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  โดยมีนายไพศาล การถาง เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากนายธานินท์ ชิวหวรรณ และศิษย์เก่า มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ต่อจากนั้นคณะอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษา

« 1 of 2 »

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากนายทินกร จันทร์กระจ่าง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและสมาคม ซึ่งมีนักศึกษาทั้ง ๒ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น ๘๑ คน ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสถานประกอบการต่างๆ จึงได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ ให้คณาจารย์และเพื่อนๆ ได้ทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการไปสหกิจศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

« 1 of 3 »

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ๓ คน คือ หมายเลข ๑ นายชยธร เดชสนธิ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๒ นายวงศธร สุขวัฒน์    นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และหมายเลข ๓ นายปิยะพัทธ์ บัวบาน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผลจากการนับคะแนน หมายเลข ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ด้วยคะแนน ๑๕๕ เสียง จากคะแนนทั้งหมด ๒๔๕ เสียง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ และอาจารย์   เพื่อศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เสริมทักษะการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้สถานที่จริง และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

« 1 of 3 »

โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดแบ่งการดำเนินการ โดยในช่วงเช้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ ในช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

« 1 of 2 »

โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI Retreat)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI Retreat) ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ตั้งแต่ระดับหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ และเพื่อทบทวนผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

« 1 of 3 »

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดในคลังความรู้ และเพื่อให้งานศิลปวัฒนกรรมได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน

« 1 of 2 »