(ด่วน) ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดให้วันสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึึงขอแจ้งตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
ดาวน์โหลดไฟล์

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (นอกตาราง)
ดาวน์โหลดไฟล์

แจ้งการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2560
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทางธนาคาร/เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2560
เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560   นักศึกษาสามารถติดต่อขอ เพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2560