ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 และรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561<<

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • รายงานทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ)
 • พิมพ์ใบรายงานตัว (นำไปยื่นวันรายงานตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561)
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบ
  แจ้งหนี้เพื่อนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารธนชาต และที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บสำเนาใบเสร็จที่ได้ชำระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน (หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชำระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 )
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561<<<

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • รายงานทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ และ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • พิมพ์ใบรายงานตัว (นำไปยื่นวันรายงานตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561)
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบ
  แจ้งหนี้เพื่อนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารธนชาต และที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บสำเนาใบเสร็จที่ได้ชำระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน (หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชำระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 )
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ และ รอบ 2 รับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Click! >>> ***ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561***

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 4  รับตรงอิสระ

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS  รอบ 4 รับตรงอิสร  (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ และสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ) และขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 12 มิถุนายน 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 14 มิถุนายน 2561)
 • รายงานทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp (วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561)
 • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
 • ปฐมนิเทศ  วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
 • ตรวจโรคเอกซเรย์ วันที่ 23 มิถุนายน 2561  
 • เปิดภาคการศึกษา 1/2561   วันที่ 25 มิถุนายน 2561    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS  รอบ 3/1  (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ และสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ) และขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 14 มิถุนายน 2561) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • รายงานทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp (วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561)
 • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
ประกาศรายชือผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ3 สาขาคอม
สิ่งแวดล้อม
วัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงปริญญาตรี ปวช./ปวส.

>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS 1/2 (Portfolio)

 TCAS รอบ 1/2 : Portfolio (สำหรับ ม.6) 
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 1/2 Portfolio (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ และ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม) และขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • ผู้ที่มีรายชื่อต้องทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่ วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย.2561
 • พิมพ์ใบรายงานตัว (นำไปยื่นวันรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561)
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อนำไปชำระเงินที่ เคาร์เตอร์เซอร์วิส (ภายในวันที่ 2 เม.ย.2561)  เก็บสำเนาใบเสร็จเป็นหลักฐาน
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS-2 รอบโควตา (ใหม่)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS-2 รอบโควตา (สำหรับ ม.6)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

[ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ]

กำหนดการสัมภาษณ์และประกาศผล
 • สอบสัมภาษณ์ และยื่นคะแนน GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา  (วันที่ 18 เมษายน 2561) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 เมษายน 2561)
 • ผู้สมัครรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) กับ ทปอ. วันที่ 3-6 พ.ค.2561 …คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (8 พ.ค.2561)
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 9 – 15 พ.ค.2561ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 17 – 18 พ.ค.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
 • ปฐมนิเนศนักศึกษาใหม่ (วันที่ 21-22 มิ.ย.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ Facebook

รับมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเอตร์ (B.Sc. Computer Science)
 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (B.Sc. Environmetal Scienc and Technology)
 3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc.Industrial Materials Science)

>> ประเภทการรับสมัคร

>> การสมัคร

ขยายเวลารับสมัคร “รับตรง” สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ

 รหัสสาขา สาขาวิชา  จำนวนรับ  วุฒิที่รับเข้าศึกษา
30201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science) 30 ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
30204 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc.Industrial Materials Science) 30 ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Click… ระเบียบการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร

 • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 เม.ย.2561  คลิกเพื่อสมัคร
 • พิมพ์บัตรสอบ : 2 พ.ค.2561 คลิก
 • สอบข้อเขียน : 5 พ.ค. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)

วิชาในการสอบคัดเลือก

 รหัสสาขา  สาขาวิชา วิชาที่สอบคัดเลือก
30201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 020111 คณิตศาสตร์ 1
010101 ภาษาอังกฤษ-ภาษไทย-สังคม 1
020101 วิทยาศาสตร์ 1
020108 วิชาชีพเฉพาะ 1
ดูเนื้อหาวิชา
30204 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 020111 คณิตศาสตร์ 1
010101 ภาษาอังกฤษ-ภาษไทย-สังคม 1
020101 วิทยาศาสตร์ 1
020408 วิชาชีพเฉพาะ 1
ดูเนื้อหาวิชา
 • ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน : 11 พ.ค. 2561
 • สอบสัมภาษณ์ : 19 พ.ค. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 24 พ.ค. 2561
 • บันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียน ชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาร์เตอร์เซอร์วิส : 24-30 พ.ค.2561 คลิก
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2561 : 31 พ.ค.2561 ณ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร (D-Hall)
 • ตรวจโรคและเอ็กซเรย์ : 12-14 มิ.ย.2561 ณ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร (D-Hall)
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : 21-22 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0-2836-3004 หรือ Facebook
 • สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท) โทร 0-2665-3777 ต่อ  6409