ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ : การผลิตไวน์จากกล้วย

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ  กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา  ตำบลหนองหญ้าหล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นำโดยดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งดำเนินโครงการ 2 ระยะ ระยะที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สาธิตการบรรยายสู่ขั้นตอนวิธีทำ และระยะที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ดำเนินการติดตามผลความสำเร็จในการหมักไวน์

« 1 of 3 »