ข่าวกิจกรรม

นศ.ส่ิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน โดยร่วมกับดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจัดค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การอบรมเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกที่ และการรักษาสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมอาสาทาสีรั้วโรงเรียน / กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

« 2 of 3 »