อื่นๆ

ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ คณิตศาสตร์-สถิติ วิทยการข้อมูล

 นักวิจัยความเชี่ยวชาญ/Expertise
weewawanดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอ.ม.เทคโนโลีคอมพิวเตอร์
บธ.บ.บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ(Digital Image Processing)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computation)
เหมืองข้อมูล(Data Mining)
ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interface; HCI)
วิภาดร.วิภา จักรชัยกุล
ปร.ด.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
การศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (The development of Instruction media)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology
niphapornอาจารย์นิภาพร ปัญญา
วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphics)
ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
การสร้างบทเรียน E - learning (Online Lessons)
papatsonอาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม
คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Research)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน (Computer-Assisted)(CAI)
การสร้างบทเรียน E-learning (Online Lessons)
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวัสดุศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศคณิตศาสตร์-สถิติวิทยาการข้อมูล