ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้    http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses