Event News

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2562

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับทุน Hubert H.Humphrey North-Sourth Fellowship Program (HHH) ปี 2562 จำนวน 1 – 3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อ “Grants for Thais” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. (เวลาในประเทศไทย)

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน HHH ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 (IBT) หรือผลคะแนน (IELTS) อย่างน้อย 6.0
4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/