Event News

งานสัมมนาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ “Mathematics in ORDU” (ICMME-2018)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์เรื่อง งานสัมมนาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ “Mathematics in ORDU” (ICMME-2018) ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 ณ เมือง Ordu สาธารณรัฐตุรกี ทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://theicmme.org/ หรือสามารถ download file ได้จาก http://www.mua.go.th/ หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ในหัวข้อหนังสือเวียน