Event News

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษา การวิจัยและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครจาก www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcement” หรือเข้าถึงจาก QR Code ด้านล่าง โดยส่งข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการปฏิบัติการ โทร 02 610 5394 อีเมล nuttinee.ohec@gmail.com

รายละเอียดหนังสือ: คลิกอ่าน