ข่าวทรานสคริปต์กิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) โดยมี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการผู้จัดโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทีมงานกิจการนักศึกษาเข้าร่วม 70 คน พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานกิจการนิสิต โดยเฉพาะเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบบริหารจัดการแบบภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และการจัดการกิจกรรมแบบวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / การบรรยายกึ่งเสวนา หัวข้อ “งานกิจกรรมนักศึกษาเชิงรุก 4.0 และความสำคัญของการนำระบบบันทึกชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม มาใช้ในงานกิจการนักศึกษาของ มทร.พระนคร” นอกจากนั้น ทีมกิจการนักศึกษา จากทั้ง 9 คณะ ยังได้ระดมความคิดจากการศึกษาดูงาน (Brainstorming) และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดจนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการใช้จิตวิทยาในการทำงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ / กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามิติใหม่ด้วยโปรแกรมและระบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ (Workshop : ใช้คอมพิวเตอร์) / กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) / อภิปรายสรุป หัวข้อ “สรุปภาพรวมการดำเนินงาน ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม มทร.พระนคร จากอดีตและปัจจุบัน สู่การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จในอนาคต” / กิจกรรม “พันธมิตรร่วมจิต พันธกิจร่วมใจ ชาว AT 4.0” และพิธีปิดการสัมมนา

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทรานสคริปต์กิจกรรมในหน่วยงานส่วนกลางและ 9 คณะสามารถใช้งานระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคลลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพและมีธรรมภิบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม กองสื่อสารองค์กร กองกลาง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คณะทั้ง 9 คณะ ซึ่งทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับว่าที่ “บัณฑิต” ของ มทร.พระนคร ทั้งสิ้น

ปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทราบถึงปัญหาในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา และปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูล (ด้านเอกสาร) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งในบางหน่วยงาน มีบุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานกิจการนักศึกษา ในภาพรวมยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและประสบปัญหาบางประการ ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา จึงมีแนวความคิด ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เพื่อหาวิธีการ ปรับปรุง พัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น แต่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด ดังนั้น การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นโครงการจำเป็นเพื่อความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ ให้เป็นในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ คณะ กอง และมหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่ง การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา มีจำนวนข้อมูลที่มากมหาศาล ในหนึ่งชั้นปี หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรมส่วนกลางจะต้องดูแลนักศึกษาประมาณ 4,000 คน ต่อ 1 ชั้นปี และเมื่อรวมทั้ง 4 ชั้นปี จะมีข้อมูลนักศึกษาประมาณ 16,000 คน และทั้งในส่วนของ 9 คณะที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมาก ในอดีตใช้การบันทึกด้วยการเซ็นชื่อในเอกสาร ซึ่งมีความเสี่ยงสูง มีโอกาสในการสูญหาย หรือผิดพลาดได้ง่าย ใช้เวลานาน จึงมีความจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา เช่น ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา ระบบ AT CODE (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา) ระบบการลงทะเบียนด้วยตนเองแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และนักศึกษาทุกคน สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่า ทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดความต่าง และสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับบัณฑิตที่จบจาก ม.ราชมงคลพระนคร อย่างแน่นอน…

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#ภาพกิจกรรม