ข่าว

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.วิชาความสามารถทั่วไป

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  – 24 มิถุนายน 2561 

วัน เวลา และสถานที่ในการอบรม
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การรับสมัคร
1) ลงทะเบียนการสมัครผ่านเว็บไซต์  https://goo.gl/m6B3V2    หรือ แสกน QR Code

2) ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 500  บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 193-6-00287-6
3)  ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่าน E-mail: sukjit.t@rmutp.ac.th   ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จ
4) โปรดนำหลักฐานการโอน (ฉบับจริง) มาแลกรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนวันอบรม

ค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าจัดสถานที่อบรม ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ 089-162-2776