ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Finland University Pedagogical Project

การจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรม หัวข้อ “ประสบการณ์​การเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย  Finland University Pedagogical Project  บรรยายโดยดร.นริศรา นาคเมธี และดร.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟินแลนด์ ในวันพุธที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี