ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์  เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑  นำโดยนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ชี้แจงให้ทราบถึงจำนวนนักศึกษาที่ลดลง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  การปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ ประเทศกัมพูชา กฟผ. DEPA บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพลส  และการจัดโครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 2 of 2 »