ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  นำโดยคุณสุรชัย ช่วยเกิด จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้หลักการพื้นฐานเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ และการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และการทดสอบวัดความรู้