ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ นเรศวร ครั้งที่ 3

ขอเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3 (NUNatGEN) ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเพื่่อส่งผลงานวิจัย ได้ที่  ttp://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGen 2018 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม