Event News

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council : CSC)

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council : CSC)  เป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจัน จำนวน 7 ทุน  หากท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้เข้ารับสมัครทุนการศึกษา ขอให้เสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

http://inter.mua.go.th/