ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ มจธ.

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 The 11th Thailand  Metallurgy  Conference, TMETC11) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงขอเชิญท่านที่สนใจส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการประชุม  โดยสามารถติดตามรายละเอียดงานประชุมได้ที่ http://tmetc11.kmutt.ac.th/