ประชุมวิชาการนานาชาติ ม.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสมาคมสีแห่งเอเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 4th Asia  Color Association Conference 2018  ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความ สอบถามเพิ่มได้ที่  http://www.aca2018.rmutt.ac.th/   หรืออ่านรายละเอียด เพิ่มเติม