Event News

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา  ผู้ที่สนใจเพื่อศึกษาต่อ โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ประสงมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาและในสถานศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่นจำนวน 32 ทุน ทุนสำหรับวิจัย จำนวน 15 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ณ สถานทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม