ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS  รอบ 3/1  (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ และสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ) และขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
  • สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 14 มิถุนายน 2561) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  • รายงานทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp (วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561)
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
ประกาศรายชือผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ3 สาขาคอม
สิ่งแวดล้อม
วัสดุ