ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 4  รับตรงอิสระ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS  รอบ 4 รับตรงอิสร  (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ และสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ) และขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
  • สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 12 มิถุนายน 2561)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 14 มิถุนายน 2561)
  • รายงานทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp (วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561)
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
  • ปฐมนิเทศ  วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
  • ตรวจโรคเอกซเรย์ วันที่ 23 มิถุนายน 2561  
  • เปิดภาคการศึกษา 1/2561   วันที่ 25 มิถุนายน 2561    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ)