ข่าว

แจ้งประกาศ แนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

แจ้งบุคลการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ประกาศ