Event News

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน International Exhibition of Inventions” (IEI 2018) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน  จึงขอเชิญร่วมส่งผลงาน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบตอบรับ
และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม