Event News

ขอเชิญประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2562

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2562 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่องได้ที่ www.arda.or.th และ www.nrct.go.th โดยขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด และโปรดแจ้งแบบตอบรับมายังหมายเลข 02-579-7693  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่