ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์การจัดงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทาง www.icipec2018.org