ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 130 คน ซึ่งในช่วงเช้านายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทแกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมแนะนำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดในงานทุนการศึกษา งานสวัสดิการและบริการ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสโมสร ทรานสคริปต์ งานพัฒนาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม กีฬา วิชาทหาร และศิษย์เก่าฯ ช่วงบ่ายได้เชิญ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา บรรยายพิเศษเรื่องระบบสารสนเทศระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

« 1 of 2 »